username: password:
 
บุคลากร

หน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองช่างนายสมหมาย วันมา
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นายภาณุพันธ์ สังขนานนท์
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายนิกร สุพรรณ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสาวกัณณิกา อาชีวะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ว่าง
วิศวกร


นายวุฒิชัย บุญแสงทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายธำมรงค์ พิลึก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายบุญมี ชาญเขตกรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวสุวนันท์ พูลสวัสดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายเอกชัย บุญเกิด
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายชัยวัช พรมโชติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

   
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th