username: password:
 
บุคลากร

หน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
สำนักปลัด อบต.นางปิยะภา สุพรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวภาวินี ปั้นนาค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสุติมา พรชัย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาววรวลัญช์ พูลสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก


ว่าง
พนักงานครู


ว่าง
พนักงานครู


นางสาวเบญจมาศ คงอรุณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายอนุกูล นิรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสามารถ สัตย์กุศล
พนักงานขับรถยนต์


นางสาววันวิสา แก้วมะราช
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาววันวิสา ปั้นนาค
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวปัทมา ตรีวิสูตร
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางสาวปิยาภรณ์ ห่านดำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางรสิยา พวงสิงห์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายเกียรติยศ จึงตระกูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายจำเนียร บุญมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสิทธินนท์ ศรีดานุช
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายอุดมทรัพย์ เหล่ารอด
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวบัวผัน แก่นภักดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวจริยา ไพบูลย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวอรพรรณ คำธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายพัสกร เปรมวัฒนะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายทศพร ชอบธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวีรยุทธ ยิ้มอยู่
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายธานี อิ่มวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

   
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th