username: password:
 
การบริหารงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานงบแสดงฐานทางการเงินและงบอื่นๆ
รายงานงบแสดงฐานทางการเงินและงบอื่นๆ

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2566 คลิกดูไฟล์
งบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานของผู้สอบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563 คลิกดูไฟล์
งบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงินประจำปีงบประมาน2563(ฉบับแก้ไข) คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 คลิกดูไฟล์
งบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงินประจำปีงบประมาน2563 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานของผู้สอบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 คลิกดูไฟล์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิกดูไฟล์
งบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงินประจำปีงบประมาน2562 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 คลิกดูไฟล์
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดูไฟล์
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดูไฟล์
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th