username: password:
 
การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลาง

ประกาศเผยแพร่ราคากลางแสดงวงเงินของการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกอบแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำช่วงถนนสายกลางหมู่บ้านถึงแยกชุมชนบ้านดอนกล้วยเต่า หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำช่วงถนนสายกลางหมู่บ้านถึงแยกชุมชนบ้านดอนกล้วยเต่า หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ คลิกดูไฟล์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นว.ถ.124-07 บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ที่ 6 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกอบแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นว.ถ.124-07 บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ที่ 6 (ครั้งที่ 2) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นว.ถ.124-07 บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ที่ 6 (ครั้งที่ 2) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 โครงการ(ครั้งที่ 3) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 โครงการ(ครั้งที่ 2) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นว.ถ.124-07 บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ที่ 6 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 147 แรงม้า จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง ราคากลางประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน จำนวน 2 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าบตัวรถชนิด 6 ล้อ 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงวางท่อ คสล.(สระน้ำสาธารณะสระสนามเพาะ)หมู่ที่ 4 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงวางท่อ คสล.(สระน้ำสาธารณะสระป่าช้า)หมู่ที่ 4 คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 8 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนว.ถ.124-02 บ้านดอนยาว - บ้านดอนโม่ คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคสล.รหัสทางหลวง นว.ถ.124-03 บ้านดอนขวาง - บ้านดอนโม่ คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th