username: password:
 
การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 คลิกดูไฟล์
ที่ นร 0108/ว3564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ลว 30 เม.ย.2563) คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 คลิกดูไฟล์
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th