username: password:
 
การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.124-05 สายบ้านหนองนมวัว-บ้านดงประดาง หมู่ที่ 5 คลิกดูไฟล์
ประกาศ การกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์ คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน 1 รายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกโครงการ โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ คลิกดูไฟล์
ประกาศ ชี้แจงข้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ คลิกดูไฟล์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (e-bidding) โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรค์ คลิกดูไฟล์
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (e-bidding) โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรค์ คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกอบแบบโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง (ครั้งที่2) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกโครงการ โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกอบแบบโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกดูไฟล์
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124-07 บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ที่ 6 คลิกดูไฟล์
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124-07 บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ที่ 6 คลิกดูไฟล์
บันทึกแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติงานตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูไฟล์
ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถอบต.หนองนมวัว จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 คลิกดูไฟล์
ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถอบต.หนองนมวัว จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกอบแบบโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ขาไมล์ลอย) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับติดตั้งพัดลมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดูกเนื้อ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณบ่อพักน้า คสล.หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาติดตั้งพัดลมในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองนมวัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาติดตั้งพัดลมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดูกเนื้อ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 476 นครสวรรค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระดูกเนื้อ (ช่วงทางแยกเลี่ยงหมู่บ้านหนองกระดูกเนื้อ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคารและบริเวณรั้วสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดูกเนื้อ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาถ่ายเอกสาร งานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์เลขที่ 416-54-0015 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าในอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า พัดลมโคจรและงานจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถแบ็คโฮ(เล็ก)ขุดรื้อป่าเพื่อหาจุดชำรุดของระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างเหมาทำป้ายการกำหนดอัตราภาษีและป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง นค-4394 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เพื่อจัดทำโต๊ะเอนกประสงค์ สำหรับใช้ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน รสจืด ขนาด 200 ซีซี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานฯ คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ 5 คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ Ricoh C2500 สีดำ สีฟ้า สีแดง และสีเหลือง รวมจำนวน 4 ขวด สำนักงานปลัด คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างต่างๆ ของอบต.หนองนมวัว คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อโซ่ยกของ ขนาด 8 ตัน จำนวน 1 เส้น คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จนถึงหมู่ที่ 9 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษารถส่วนกลาง ทะเบียน กต 3026 นครสวรรค์ คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์เลขที่ 416-61-0021 , 416-62-0036 และ416-62-0037 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-0024 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อโซ่ยกของ จำนวน 1 เส้นและเสา คสล.จำนวน 20 ต้น คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์เลขที่ 416-56-0021 , ครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-0022 และครุภัณฑ์เลขที่ 416-60-0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นค-4394 นครสวรรค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงานต่างๆ งานส่วน กองคลัง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าในอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ จำนวน 6 รายการ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และงานจ้างซ่อมแซมบล็อกทางเข้าบ้านดอนยาว หมู่ที่ 9 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3,5,7,9 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3,5,7และ9 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน โดยวิธี(e-bidding) คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ใบปัดน้ำฝน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถแบ็คโฮ(เล็ก)เพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว จำนวน 3 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างวางท่อ PVC ลอดถนนสายหลังวัดดอนขวาง หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายการรณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง ราคากลางประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน จำนวน 2 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างการจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่เพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมรถฟาร์มแทรคเตอร์(รถไถ)หมายเลขทะเบียน ตจ-818 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานส่วน กองคลัง และวัสดุสำนักงานต่างๆ งานส่วน สำนักงานปลัด คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างรถแบ็คโฮ ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระดูกเนื้อ คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาพนักงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาผู้ช่วยช่างสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาผู้ช่วยช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาผู้ช่วยครูดูแลเด็กบ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาผู้ช่วยครูดูแลเด็กบ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาคนงานทั่วไปงานรักษาความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป งานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาคนงานทั่วไปงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮ)เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว จำนวน 2 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวั ประจำเดือนตุลาคม 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาพนักงานขับรถแบ็คโฮ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ระหว่างวันที่ 22 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ เพื่อบริการประชาชนในการแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮเล็ก)ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำหมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว จำนวน 3 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้ โดยเด็ดขาด จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี) สำหรับรถแบ็คโฮ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างรถแบ็คโฮ เพื่อขุดลอกวัชพืชเป็นการเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง และหมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮเล็ก)ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำหมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ จำนวน 4 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮเล็ก)ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำหมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว จำนวน 4 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างรถแบ็คโฮ ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างเครื่องจักร(รถแบ็คโฮ)ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายห้ามทิ้งขยะ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างรถแบ็คโฮ ขุดลอกลำเหมืองสายศาลาแดง หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างรถแบ็คโฮ ขุดลอกลำเหมืองสายศาลาแดง หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ - 476 นครสวรรค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างเหมารถแบ็คโฮใหญ่และรถแบ็คโฮเล็กขุดลอกลำเหมืองหมู่ที่ 8 , 9 และซ่อมแซมถนนสายกลุ่มบ้านใหญ่ หมู่ที่ 2 คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆและซื้อยางรถบรรทุกน้ำ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างเช่ารถตู้เพื่อเดินทางไปราชการไปและกลับ จำนวน 2 คัน ส่วนงาน สำนักงานปลัด คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการก่อสร้างข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สัญญาณไฟฉุกเฉิน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเหล็กฝายหนองเดิ่น หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮ)ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำหมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว จำนวน 3 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักน้ำ หมู่ที่1 บ้านหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษารถส่วนกลาง ทะเบียน กต 3026 นครสวรรค์ คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าหน่วยงาน คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านต่างๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อซ่อมถนนหมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างซ่อมแซมพร้อมทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของหน่วยงาน จ้างรถแบ็คโฮขุดลอกลำเหมืองหมู่ที่ 7 และจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวั ประจำเดือนสิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ Ricoh C2500 สีดำ สีแดง และสีเหลือง รวมจำนวน 3 ขวด คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ขนาด 50 แรงม้า พร้อมผานและใบมีดดันดิน จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถส่วนกลาง ทะเบียน นค 4394 นว. และจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อนำไปซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อเครื่องตบดินและเครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางบล็อก หมู่ที่ 7 คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว และหมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด ? 19 คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวั ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลร่างขอบเขตการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สพฐ. สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สพฐ. สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดูกเนื้อ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางกลุ่มบ้านนายมนัส หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนขวาง-บ้านเขาเรือ(ข้างวัดดอนขวาง)หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 19 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 420 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารพัสดุหลังเก่า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์และเครื่องเจียรไฟฟ้า คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว และหมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 6 , 8 และรางระบายน้ำแบบตัวยู หมู่ที่ 1 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จนถึงหมู่ที่ 9 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุเพื่อต่อเติมฝ้าเพดานอาคารพัสดุหลังเก่า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านเขตตำบลหนองนมวัว หมู่ที่่ 3,6,8,9 จำนวน 21 จุด คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์(แบบมือถือ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต - 3026 นครสวรรค์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84-2688 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู เอช ที ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 1/2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นแบบ มข(บริเวณฝายตาโต๊ะ)หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นแบบ มข (บริเวณฝายตาโต๊ะ)หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ Ricoh IM C2500 สีดำ จำนวน 1 ขวด กองคลัง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible เพื่อซ่อมประปาให้หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ คลิกดูไฟล์
ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จนถึงหมู่ที่ 9 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จนถึงหมู่ที่ 9 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ จำนวน 1 โครงการ คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ สำนักงานปลัด คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นค-4394 นครสวรรค์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ(หลังเก่า)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ (หลังเก่า) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนขวาง - บ้านดอนโม่ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง จำนวน 2 ช่วง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อผ้าม่านประตูและราวผ้าม่านยืดหดสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ สำนักงานปลัด คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าม่านประตูและราวผ้าม่านยืดหดสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ สำนักงานปลัด คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและงานบ้านงานครัว ส่วนงาน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างของอบต.หนองนมวัว จำนวน 4 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทร็คเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมผานและใบมีดดันดิน จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อตลับหมึก Toner original HP 12A จำนวน 2 ตลับกองคลัง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อตลับหมึก Toner original HP 30A และ35A จำนวน 2 รายการ กองคลัง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองนมวัว-บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 7 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible และจ้างซ่อมแซมประปา(เครื่องสูบน้ำ)หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 15 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124-03 บ้านดอนขวาง-บ้านดอนโม่ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง จำนวน 2 ช่วง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทร็คเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมผานและใบมีดดันดิน จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองตาเชียง-บ้านหนองนมวัว หมู่ที่ 2 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกอบแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองตาเชียง-บ้านหนองนมวัว หมู่ที่ 2 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองตาเชียง-บ้านหนองนมวัว หมู่ที่ 2 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกอบแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองนมวัว-บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 7 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองนมวัว-บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 7 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกอบแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายศาลาแดง-นานายสนาม หมู่ที่ 9 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกอบแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลานตาก-นานายเชียง หมู่ที่ 9 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายศาลาแดง-นานายสนาม หมู่ที่ 9 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลานตาก-นานายเชียง หมู่ที่ 9 คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหนอมนมวัว - บ้านหนองเดิ่น หมู่ 7 คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลานตาก-นานายเขียวและสายศาลาแดง-นานายสนาม หมู่ 9 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว สายลานตาก-นานายเขียวและสายศาลาแดง-นานายสนาม คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ - 476 นครสวรรค์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮ)เพื่อซ่อมแซมไหล่ถนน คสล.บริเวณข้างวัดหนองตาเชียง หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด (มอก.) จำนวน 2 ตู้ งานส่วน กองคลัง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัคซีนและวัสดุในการฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จนถึงหมู่ที่ 9 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จนถึงหมู่ที่ 9 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงวางท่อ คสล.(สระน้ำสาธารณะสระป่าช้า)หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง คลิกดูไฟล์
ร่างประกาศและเอกสารฯประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมผานและใบมีดดันดิน ตามแบบที่อบต.กำหนด จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างโครงการปรับปรุงวางท่อ คสล.(สระน้ำสาธารณะสระป่าช้า)หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง อบต.หนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างออกแบบและจัดทำเว็ปไซต์ อบต.หนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติฯ และจ้างทำป้าย สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการลดขั้นตอนฯ(ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ) คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติต่างๆโครงการอบรมภัยพิบัติฯ และซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อตลับหมึก Toner original HP 30A งานส่วน กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจักรเย็บผ้าแบบกระเป๋าหิ้ว จำนวน 2 ตัว งานส่วน สำนักงานปลัด คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาติดตั้งระบบปฏิบัติการ กองคลัง (ครุภัณฑ์เลขที่ 416-59-0025) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต - 3026 นครสวรรค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและมาตรการ ในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต-3026 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตัวรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดูกเนื้อ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-book โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่งนกลาง ทะเบียน กจ-476 นครสวรรค์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ครุภัณฑ์เลขที่ 416-50-0010) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถไถปรับเกรดคันเหมืองและคันสระ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 12 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ จำนวน 4 รายการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (ครุภัณฑ์เลขที่ 416-54-0014)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยว่า 6 ลูกบาศก์เมตร คลิกดูไฟล์
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยว่า 6 ลูกบาศก์เมตร คลิกดูไฟล์
ร่างขอบเขตของงาน TOR(รอบ 3) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยว่า 6 ลูกบาศก์เมตร คลิกดูไฟล์
ร่างขอบเขตของงาน TOR(รอบ 2) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยว่า 6 ลูกบาศก์เมตร คลิกดูไฟล์
ร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยว่า 6 ลูกบาศก์เมตร คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะของอบต.หนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อจักรเย็บผ้าแบบกระเป๋าหิ้ว ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น 124-03 บ้านดอนขวาง จนถึง บ้านดอนโม่ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง คลิกดูไฟล์
ประการผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อ คสล.(สระน้ำสาธารณะสระสนามเพาะ)หมู่ที่ 4 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อ คสล.(สระน้ำสาธารณะสระป่าช้า)หมู่ที่ 4 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง คลิกดูไฟล์
ประกาศประกวดราคา e-bidding โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย นว.ถ.124-02 บ้านดอนยาว จนถึง บ้านดอนโม่ หมู่ที่ 9 คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม 2563 งานส่วนสำนักงานปลัด คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม 2563 งานส่วน สำนักงานปลัด คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกวดแบบการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนว.ถ.124-02 บ้านดอนยาว - บ้านดอนโม่ คลิกดูไฟล์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบประปา หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกวดแบบการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวง นว.ถ.124-03 บ้านดอนขวาง - บ้านดอนโม่ คลิกดูไฟล์
ประกาศ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวง นว.ถ.124-03 บ้านดอนขวาง - บ้านดอนโม่ คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกวดแบบการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวง นว.ถ.124-03 บ้านดอนขวาง - บ้านดอนโม่ คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย นว.ถ.124-02 บ้านดอนยาว - บ้านดอนโม่ คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th