username: password:
 
การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2566 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จำนวน 1 รายการ) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านหนองนมวัวและก่อสร้าถนน คสล.บ้านหนองกระดูกเนื้อ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 1 แห่ง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จำนวน 4 รายการ) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 147 แรงม้า จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 147 แรงม้า จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดูไฟล์
ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดูไฟล์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th