username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
สื่อ Social Media
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การให้บริการนอกเวลาราชการ 13 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 07 มี.ค. 2566
ประกาศ รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 03 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 22 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว พ.ศ. 2566 08 ก.พ. 2566
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ใสสะอาด 2566" งดรับ งดให้ (No Gift Policy) 31 ม.ค. 2566
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 31 ม.ค. 2566
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครสวรรค์ใสสะอาด 2566" งดรับ งดให้ (No Gift Policy) 31 ม.ค. 2566
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครสวรรค์ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 31 ม.ค. 2566
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566" งดรับ งดให้" (No Gift Policy) 31 ม.ค. 2566
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566" และงดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 31 ม.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง การตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 27 ม.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 27 ธ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 27 ธ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 21 ธ.ค. 2565
การดำเนินโครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ประจำปี 2566 01 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการ "สร้างแรงจูงใจในการทำงาน" ประจำปี 2566 01 ธ.ค. 2565
การดำเนินโครงการสมัครสมานสามัคคีเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ประจำปี 2566 01 ธ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 24 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 11 พ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 27 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 27 ต.ค. 2565
จดหมายข่าว กองคลัง 12 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 12 ต.ค. 2565
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 16 ก.ย. 2565
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 25 ส.ค. 2565
การดำเนินโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Work Place) 10 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 29 มิ.ย. 2565
รณรงค์งดการเผาในที่โล่ง 09 พ.ค. 2565
จดหมายข่าว กองคลัง 03 พ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่องการเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไป 04 เม.ย. 2565
ประกาศ แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยยชุมชน"จังหวัดสะอาด" ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 04 เม.ย. 2565
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 24 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 21 มี.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง การตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 28 ก.พ. 2565
การดำเนินโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565" 28 ก.พ. 2565
การดำเนินโครงการสมัครสมานสามัคคีเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ประจำปี พ.ศ.2565 28 ก.พ. 2565
การดำเนินโครงการสมัครสมานสามัคคีเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ประจำปี พ.ศ.2565 28 ก.พ. 2565
การดำเนินโครงการ "สร้างแรงจูงใจในการทำงาน" ประจำปี 2565 28 ก.พ. 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2565 28 ก.พ. 2565
จดหมายข่าว กองคลัง 11 ก.พ. 2565
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 07 ก.พ. 2565
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 07 ก.พ. 2565
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 07 ก.พ. 2565
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 31 ม.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหนองนมวัว สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 06 ม.ค. 2565
จดหมายข่าว กองคลัง 06 ม.ค. 2565
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 22 ธ.ค. 2564
เรื่อง ปิดศูนย์พักคอยชุมชน (Community Isolation)ตำบลหนองนมวัว 08 ธ.ค. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 9 30 พ.ย. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 8 30 พ.ย. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 7 30 พ.ย. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 6 30 พ.ย. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 5 30 พ.ย. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 4 30 พ.ย. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 3 30 พ.ย. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 2 30 พ.ย. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 1 30 พ.ย. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว 30 พ.ย. 2564
เอกสารเพิ่มเติมในการยื่นเสนอราคาของโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว (ใบเสนอราคาและบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และบัญชีเอกสารส่วนที่ 2) 29 พ.ย. 2564
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว 29 พ.ย. 2564
เอกสารเพิ่มเติมในการยื่นเสนอราคาของโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนอวนมวัว 28 พ.ย. 2564
ชาวตำบลหนองนมวัว พร้อมใจไปเลือกตั้ง นายกอบต. สมาชิก อบต. 12 พ.ย. 2564
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 08 พ.ย. 2564
ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว 29 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว 29 ต.ค. 2564
ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 6 25 ต.ค. 2564
ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 5 25 ต.ค. 2564
ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 3 25 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 6 25 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 5 25 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 3 25 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 2 25 ต.ค. 2564
ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 2 25 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว 25 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 9 25 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 8 25 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 7 25 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 4 25 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 1 25 ต.ค. 2564
แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง 07 ต.ค. 2564
แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียง 07 ต.ค. 2564
แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 07 ต.ค. 2564
แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในกาหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 ต.ค. 2564
แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 ต.ค. 2564
แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 ต.ค. 2564
แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 ต.ค. 2564
แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 07 ต.ค. 2564
แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง 07 ต.ค. 2564
แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียง 07 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 07 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว 07 ต.ค. 2564
ตัวอย่างใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 07 ต.ค. 2564
ตัวอย่างใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 07 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว(ผ.ถ.1/1) 06 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ได้กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครเลือกตั้ง กำนดประชุมชี้แจง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว 06 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว(ส.ถ.1/1) 06 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว 01 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 01 ต.ค. 2564
รายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนสปสช. 20 ก.ย. 2564
มอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 06 ก.ย. 2564
จดหมายข่าว กองคลัง 19 ก.ค. 2564
จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2564 29 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2564 22 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตในที่สาธารณะ 25 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 29 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง การตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 16 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องที่ดินเพื่อประชาชน "โฉนดที่ดินศาลสั่งอายัดหรือยึดสามารถจำนองได้หรือไม่" 09 เม.ย. 2564
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564 31 มี.ค. 2564
มาตราการลดใช้พลังงาน 2564 30 มี.ค. 2564
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องใช้แผนการเงินประจำปีงบประมาณ2564 24 มี.ค. 2564
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิเพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม พ.ศ.2563 09 มี.ค. 2564
โครงการความรู้เรื่องที่ดินเพื่อประชาชน 09 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 25 ก.พ. 2564
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 24 ก.พ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 24 ก.พ. 2564
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการเสริมสร้างวัฒธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 21 ม.ค. 2564
จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส นครสวรรค์ใสสะอาด" 21 ม.ค. 2564
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 21 ม.ค. 2564
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว เรื่อง แจ้งไฟตกไฟกระพริบ 21 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้นการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 ม.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 15 ธ.ค. 2563
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 15 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์เรื่อง เห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 03 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสร้างคนดี มีคุณธรรม ประจำปี 2564 27 พ.ย. 2563
ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2564 27 พ.ย. 2563
การดำเนินโครงการสมัครสมานสามัคคีเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ประจำปี พศ.2564 27 พ.ย. 2563
การดำเนินโครงการสมัครสมานสามัคคีเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ประจำปี พศ.2564 27 พ.ย. 2563
การดำเนินโครงการ "สร้างแรงจูงใจในการทำงาน" ประจำปี 2564 27 พ.ย. 2563
การดำเนินโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564" 27 พ.ย. 2563
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาสเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนค 05 พ.ย. 2563
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องกำหนดจำนวนของประกาสเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และนายกองค์การบร 05 พ.ย. 2563
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องกำหนดสถานที่ติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 05 พ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 20 ต.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินโครงการลดขั้นตอนและระยะการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน เรื่องการรับแจ้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 20 ต.ค. 2563
รายงานผลการประเมินITA ประจำปีงบประมาณ 2563 02 ต.ค. 2563
แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 02 ต.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการ 02 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01 ต.ค. 2563
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน สปสช.อบต.หนองนมวัว 30 ก.ย. 2563
การส่งโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสันสนุนจากกองทุน สปสช. อบต.หนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ 2564 29 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 28 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 01 ก.ย. 2563
(แนบท้ายประกาศ) บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 07 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 06 ส.ค. 2563
จดหมายข่าว กองคลัง 14 ก.ค. 2563
งดการเผา 01 ก.ค. 2563
รณรงค์ประหยัดน้ำ 01 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การลดใช้ขยะด้วยวิธี 3R 01 ก.ค. 2563
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด 29 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 11 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 11 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment : EIT 05 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 2563 06 มี.ค. 2563

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th