username: password:
 
ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างขององค์กร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการสร้างมูลค่าทางการเกษตร
icon ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง บึง ให้สามารถระบายน้ำและกักเก็บน้ำได้
icon จัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
icon ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ฝายน้ำล้น/ฝายน้ำรั่ว/อุโมงค์ส่งน้ำ/ท่อลอดเหลี่ยม/ท่อระบายน้ำ
icon สร้างพนังกั้นน้ำ/เรียงหิน ป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
icon ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
icon ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน
icon ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง สะพาน/ทางข้าม เพื่อการคมนาคม สัญจร ที่สะดวก
icon ขยายไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/จุดเสี่ยง
icon ขยายผิวการจราจรเพื่อการคมนาคมขนส่งที่สะดวก
icon ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง อาคารสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน
icon ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงลานตากพืชผลทางการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
icon ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
icon ส่งเสริมกลุ่มและกองทุนทางเศรษฐกิจ
icon ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์
icon จัดสวัสดิการสังคมให้กับ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสอย่างเหมาะสมและทั่วถึง
icon เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
icon ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
icon รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อทุกชนิด
icon ส่งเสริมด้านการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การวางแผนการส่งเสริม การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
icon ส่งเสริมการวางแผนการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
icon ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีที่ดีงาม
icon ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ปราชญ์ชาวบ้าน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
icon เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
icon ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในมีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน
icon ส่งเสริมการจัดทำผังเมืองทุกประเภทเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
icon
ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
icon ส่งเสริม/สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
icon ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
icon ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี
icon ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
icon เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน
icon พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
icon ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลเพื่อใช้บริหารราชการในการพัฒนาท้องถิ่น
icon การส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
icon การส่งเสริมกระบวนการรู้รัก สามัคคี เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนทุกภาคส่วน
icon ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
icon เสริมสร้างความรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประชาชน
 




ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th