username: password:
 
ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างขององค์กร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 
วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลหนองนมวัว
 
“ตำบลหนองนมวัวเป็นตำบลน่าอยู่ ควบคู่ผลผลิตการเกษตรที่ดี
ประชาชนมีการศึกษาและสุขภาพดีถ้วนหน้า
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
 
คำขวัญประจำตำบลหนองนมวัว
 
"บารมีหลวงพ่อปาน หมูหวานรสเด็ด
เมนูเผ็ดไก่ทอด ยอดเยี่ยมโต๊ะจีน"
 
พันธกิจการพัฒนาตำบลหนองนมวัว
 
การคมนาคมสะดวก
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง
ผู้ด้อยโอกาสถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง
ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
พัฒนาและส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ ชุมชน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้
 

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th