username: password:
 
ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างขององค์กร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริการขั้นพื้นฐาน

 
 
การคมนาคม
 
  ตำบลหนองนมวัว มีเส้นทางการคมนาคมสายหลักคือ ทางหลวง แผ่น ดิน หมายเลข ๑๐๗๒ ลาดยาว - นครสวรรค์ ติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัด นคร สวรรค์ และอำเภอ/จังหวัดใกล้เคียง โดยมีถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนลูกรัง ถนนพูนดิน ภายในหมู่บ้านและถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ทำให้การ เดินทาง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวเป็นไปด้วย ความ สะดวกยิ่งขึ้น
 
กลุ่ม/อาสาสมัคร มวลชลจัดตั้ง
 
    อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๙๐ คน
    อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๑๑๒ คน
 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
    อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๑๑๒ คน
    มีแหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่ทั้งหมด จำนวน ๔ แห่ง
 
 
 
แหล่งน้ำในตำบล
 
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
      ฝายกั้นน้ำจำนวน ๕ แห่ง
      บ่อบาดาล จำนวน ๒๐ แห่ง
      สระน้ำสาธารณะประโยชน์ จำนวน ๔ แห่ง
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
    ๑.ลำเหมือง/ลำคลอง จำนวน ๒ สาย ได้แก่
      ลำเหมืองสายศาลาแดง เป็นแนวยาวเริ่มต้นตั้งแต่ทิศตะวันตก จากเขตติดต่อตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว เข้าสู่ตำบลหนองนมวัว ผ่านหมู่ที่ ๘,๖,๕,๔,๙ และไหลเข้าสู่ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง มีความยาว ผ่านพื้นที่ตำบลหนองนมวัว ประมาณ ๑๓,๐๐๐ เมตร ซึ่งจะมีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝน สำหรับฤดูแล้งน้ำ จะแห้งไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรมได้
      ลำเหมืองเส้นขนานทางหลวงหมายเลข ๑๐๗๒ เป็นแนวยาวเริ่มต้นตั้งแต่ทิศตะวันตก จากเขตติดต่อตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว เข้าสู่ตำบลหนองนมวัว ผ่านหมู่ที่ ๘,๖,๕,๓,๒,๑ และไหลเข้าสู่ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมือง มีความยาวผ่านพื้นที่ตำบลหนองนมวัว ประมาณ ๑๑,๕๐๐เมตร อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางจังหวัดนครสวรรค์
    ๒.ลำน้ำ/ลำห้วย จำนวน ๑ สาย ได้แก่
      ลำคลองห้วยหินลับ เป็นแนวยาวเริ่มต้นตั้งแต่ทิศตะวันตก จากเขตติดต่อตำบลสร้อยละคร และตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว ไหลเข้าสู่ตำบลหนองนมวัวผ่านพื้นที่ หมู่ที่ ๗,๕,๓,๒ เรื่อยไปจรดกับตำบลหนองกระโดน อำเภอ ลาดยาว มีความยาว ประมาณ ๑๐,๐๐๐ เมตร ซึ่งจะมีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝน สำหรับฤดูแล้งน้ำจะแห้งไม่ สามารถใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรมได้
    ๓.หนองน้ำธรรมชาติ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
      หนองอีเหนี่ยง ขนาดพื้นที่ประมาณ ๑๕ ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตาเชียง
      พญาหนอง ขนาดพื้นที่ประมาณ ๔ ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อระหว่าง หมู่ที่ ๔ บ้านดอนขวางและหมู่ที่ ๙ บ้านดอนยาว
 

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th