username: password:
 
ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างขององค์กร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สภาพสังคม

  ชาวตำบลหนองนมวัวมีลักษณะแบบสังคมเกษตรวิถีชาวพุทธ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พึ่งพาอาศัยกัน มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล จึงอยู่ร่วมกันอย่าง สันติสุข และยังคงสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสำคัญของตำบล ซึ่งส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับวัดและพิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ที่มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตามส่วนราชการและในหมู่บ้าน ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา ณ วัดในหมู่บ้าน ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ และประเพณีลอยกระทง โดยเฉพาะที่วัดหนองนมวัว หมู่ที่ ๑ และวัดโป่งยอ หมู่ที่ ๘
 
 
สภาพสังคม
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลหนองนมวัว นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมี
 
วัดจำนวน ๖ แห่ง
 
สาธารณสุขในตำบล
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว มีการประสานงานกับสาธารสุขอำเภอลาดยาว, โรงพยาบาลลาดยาว, สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว มีสถานบริการพยาบาลดังนี้
    สถานีอนามัยตำบล จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยหนองนมวัว
    ร้านขายยาแผนโบราณ จำนวน ๑ แห่ง
    อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ได้รับการ อำนวย การเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากศูนย์ บริการ ประชาชนสถานีตำรวจภูธรลาดยาว จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้าน หนองนมวัว
 
 
การศึกษาในตำบล
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่จำนวน ๕ แห่งได้แก่
  ๑.สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
    ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองนมวัว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดูกเนื้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕
  ๒.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่
    โรงเรียนบ้านหนองนมวัว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑
    โรงเรียนวัดเขาสมุก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒
    โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕
  ๓.อื่นๆ ได้แก่
    ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๙ แห่ง ๙ หมู่บ้าน
 

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th