username: password:
 
ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างขององค์กร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สภาพทั่วไป

 
 
ตราสัญลักษณ์
  ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คือรูป “โคนันทวิศาลเทียมราชรถ” หมายถึง ความแข็งแรง เข้มแข็ง พละกำลัง และ ความอ่อนน้อมถ่อมตน
 
ประวัติ
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล หนองนมวัว เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ หน้า ๘๕
  ความเป็นมาของตำบลหนองนมวัว เดิมตำบลหนองนมวัวเป็นส่วนหนึ่งของตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๕ ได้แยกออกมาเป็นตำบลเพื่อความสะดวกในการปกครองดูแลได้อย่างทั่วถึง โดยใช้ชื่อ ตำบลหนองนมวัวตามชื่อหมู่บ้าน ที่เป็นศูนย์กลาง โดยตำบลหนองนมวัวนั้น เดิมทีมีหนองน้ำขนาดใหญ่และมี ต้นนมวัวขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก และเมื่อมีการตั้งชุมชน ในบริเวณนี้จึงเรียกว่า "หนองนมวัว"
 
จำนวนประชากร
 
ประชากรทั้งสิ้น ๑,๔๙๔ ครัวเรือน จำนวน ๕,๑๑๕ คนประกอบด้วย
 
ชาย จำนวน ๒,๕๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๘
 
หญิง จำนวน ๒,๖๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ๕๑.๑๒
ความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๑๙ คน/ตารางกิโลเมตร
สภาพภูมิประเทศ
 
  ภูมิประเทศในตำบลหนองนมวัวเป็นพื้นที่ค่อนข้างลาดเอียง โดยเทจากที่สูงทางตะวันตกมาทางตะวันออก จึงทำให้ ตำบลหนองนมวัว ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมเป็นประจำ และบางส่วนเป็นพื้นที่ราบต่ำ จึงใช้พื้นที่ บริเวณนี้ ทำนา ทำไร่ ฯลฯ ประชากรอาศัยหนาแน่นเป็นหย่อม ๆ
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอลาดยาว ห่างจากที่ว่าการ อำเภอลาดยาว ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร และห่าง จากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ ๓๕๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๔๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๒๖,๘๗๕ ไร่
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองยาว อ.ลาดยาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองกระโดน อ.เมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว
อาชีพประชากร
 
เกษตรกรรม(ทำนา,ทำไร่) คิดเป็นร้อยละ ๘๐
รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐
เลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ ๕
ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ ๓
รับราชการ/พนักงานรัฐ คิดเป็นร้อนละ ๒
เขตการปกครอง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำ จำนวน
ครัวเรือน
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
หนองนมวัว นางศรีธารา วิสุทธิเศรษฐผล ๒๔๕ ๒๗๓ ๒๘๗ ๕๖o
หนองตาเชียง นายชวลิต ศรลัมพ์ ๒๑๗ ๓๑๔ ๓๖๕ ๖๗๙
หนองนมวัว นายพิเชฐ วิชาพร ๒๔๓ ๓๒๗ ๓๓๕ ๖๖๒
ดอนขวาง นายบุญลือ ปั้นสวัสดิ์ ๑๑๓ ๑๖๑ ๑๖๘ ๓๒๙
หนองกระดูกเนื้อ นายสมบัติ บุญช่วย ๒๑๑ ๒๗๓ ๒๙๓ ๕๖๖
หนองกระดูกเนื้อ นายรังสรรค์ คำสิทธิ์ ๑๒๒ ๒o๖ ๑๘๔ ๓๙o
หนองเดิ่น นางสาวพัชชาภา พิลึก ๖๙ ๙๒ ๙๗ ๑๘๙
โป่งยอ นายลำดวน สุขสิทธิ์ ๓๕๘ ๔o๕ ๔๒๙ ๘๓๔
ดอนยาว นายขวัญชัย มณีรุ่ง ๑๘๓ ๒๔๑ ๒๙o ๕๓๑
รวม๑,๗๖๑๒,๒๙๒๒,๔๔๘๔,๗๔o

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ สถิติประชากรและบ้าน จากสำนักทะเบียนอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th