username: password:
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการเสริมสร้างวินัยฯ
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกฯ
แผนแม่บทสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
นโยบาย กลยุทธ์ฯ
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การจัดโครงการสมัครสมานสามัคคีเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ประจำปี 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานผลการจัดทำโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานผลการจัดทำโครงการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ประจำปี 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานผลการจัดทำโครงการสถานที่น่าอยู่น่าทำงาน (Healthy Work Place) คลิกดูไฟล์
รายงานผลการดำเนินโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565" คลิกดูไฟล์
รายงานผลการฝึกอบรมโครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นเบื้องต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ประจำปี 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานผลการดำเนินโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564" คลิกดูไฟล์
รายงานผลโครงการสมัครสมานสมามัคคีเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ประจำปี พ.ศ.2564 คลิกดูไฟล์
รายงานผลการจัดทำโครงการสถานที่น่าอยู่น่าทำงาน(Healthy Work Place) คลิกดูไฟล์
รายงานผลการจัดทำโครงการการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์
รานงานผลการจัดทำโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานผลการฝึกอบรมโครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นเบื้อต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องรายชื่อผู้ผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติ "ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานผลการจัดทำโครงการสถานที่น่าอยู่น่าทำงาน(Healthy Work Place) คลิกดูไฟล์
รายงานผลการดำเนินตามนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิกดูไฟล์
รายงานผลการดำเนินโครงการ " ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานผลโครงการสมัครสมานสามัคคีเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ประจำปี พ.ศ.2563 คลิกดูไฟล์
รายงานผลการจัดทำโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานผลการจัดทำโครงการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานผลการจัดทำโครงการสถานที่น่าอยู่น่าทำงาน(Healthy Work Place) คลิกดูไฟล์
รายงานผลการจัดทำโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2562 คลิกดูไฟล์
รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณขรก.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 คลิกดูไฟล์
รายงานผลโครงการสมัครสมานสามัคคีเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ประจำปี พ.ศ.2562 คลิกดูไฟล์
รายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ ประจำปี 2562 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติ "ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจำปี 2562 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 คลิกดูไฟล์
รายงานผลการดำเนินตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th