username: password:
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการเสริมสร้างวินัยฯ
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกฯ
แผนแม่บทสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
นโยบาย กลยุทธ์ฯ
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตชององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจหยุดปฏิบัติงานโดยไม่ถือเป็นวันลา คลิกดูไฟล์
กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ คลิกดูไฟล์
คำสั่งกองคลัง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองคลัง คลิกดูไฟล์
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทน คลิกดูไฟล์
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ คลิกดูไฟล์
คำสั่งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ คลิกดูไฟล์
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ คลิกดูไฟล์
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานจ้างภารกิจ คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คลิกดูไฟล์
กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวปฏิบัติราชการแทน คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวปฏิบัติราชการแทน คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองคลัง คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คลิกดูไฟล์
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ คลิกดูไฟล์
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวปฏิบัติราชการแทน คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองคลัง คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวปฏิบัติราชการแทน คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง มอบหมายให้รับผิดชอบงานรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ คลิกดูไฟล์
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ คลิกดูไฟล์
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง แต่งตั้งนายช่าง/นายตรวจ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คลิกดูไฟล์
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง คลิกดูไฟล์
การแบ่งงานและมอบหมายภายในกองคลัง คลิกดูไฟล์
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คลิกดูไฟล์
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัด คลิกดูไฟล์
กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของ ข้าราชการ พนักงาน.จ้าง ตามดครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักปลัด คลิกดูไฟล์
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองนมวัวสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ คลิกดูไฟล์
คำสั่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดูกเนื้อสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ คลิกดูไฟล์
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานศึกษา นักวิชาการศึกษาฯ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานศึกษา นักวิชาการศึกษาฯ ศพด.หนองกระดูกเนื้อ คลิกดูไฟล์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง คลิกดูไฟล์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ.กองช่าง คลิกดูไฟล์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัด คลิกดูไฟล์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด คลิกดูไฟล์
มอบหมายอำนาจนายกให้ปลัด คลิกดูไฟล์
การแต่งตั้งรักษาราชการแทนนายก อบต. คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th