username: password:
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการเสริมสร้างวินัยฯ
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกฯ
แผนแม่บทสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
นโยบาย กลยุทธ์ฯ
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง กำหนดเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ 2566 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
การกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสายในการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คลิกดูไฟล์
การกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสายในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คลิกดูไฟล์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คลิกดูไฟล์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คลิกดูไฟล์
รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวปฏิบัติราชการแทน คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง ข่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องการกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง รายชื่อพนักงานครูผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่1 (1 เมษายน 2564) คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องรายชื่อพนักงานครูผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน คลิกดูไฟล์
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาร 2563 ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม2563) คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศเรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563ครั้งที่1(1เมษายน2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศเรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น คลิกดูไฟล์
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง คลิกดูไฟล์
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล คลิกดูไฟล์
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล คลิกดูไฟล์
ประกาศให้รองปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัด คลิกดูไฟล์
ประกาศมอบอำนาจของนายกให้ปลัด คลิกดูไฟล์
ประกาศรายชื่อพนักงานผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น คลิกดูไฟล์
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯพนักงานครู คลิกดูไฟล์
ประกาศช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกดูไฟล์
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ คลิกดูไฟล์
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง คลิกดูไฟล์
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานจ้าง คลิกดูไฟล์
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณฯ คลิกดูไฟล์
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจริยธรรม คลิกดูไฟล์
ประกาศคุณธรรมและจริยธรรม คลิกดูไฟล์
ประกาศหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th