username: password:
 
KM การพัฒนาบุคลากร

ประกาศหนักเกณฑ์และเงื่อนไข/หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
แผนผังขั้นตอนการทำงาน
แผนผังขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการรับชำระภาษีป้าย คลิกดูไฟล์
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)กรณีบุคคลธรรมดา คลิกดูไฟล์
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)กรณีบุคคลธรรมดา คลิกดูไฟล์
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์(ยกเลิก)กรณีบุคคลธรรมดา คลิกดูไฟล์
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ) คลิกดูไฟล์
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) คลิกดูไฟล์
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(การรับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์) คลิกดูไฟล์
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาใน ศพด.สังกัด อปท. คลิกดูไฟล์
แผนผังกระบวนการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน๒๐๐ตารางเมตร คลิกดูไฟล์
แผนผังกระบวนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล คลิกดูไฟล์
แผนผังกระบวนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป คลิกดูไฟล์
แผนผังกระบวนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป คลิกดูไฟล์
แผนผังกระบวนการขอใบอนุญาประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล คลิกดูไฟล์
แผนผังกระบวนการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ คลิกดูไฟล์
แผนผังกระบวนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คลิกดูไฟล์
แผนผังกระบวนการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน๒๐๐ตารางเมตร คลิกดูไฟล์
แผนผังกระบวนการขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ คลิกดูไฟล์
แผนผังกระบวนการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน๒๐๐ตารางเมตร คลิกดูไฟล์
แผนผังกระบวนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คลิกดูไฟล์
แผนผังกระบวนการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป คลิกดูไฟล์
แผนผังกระบวนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล คลิกดูไฟล์
แผนผังกระบวนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป คลิกดูไฟล์
แผนผังกระบวนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล คลิกดูไฟล์
แผนกระบวนการจัดการเรื่องร้อเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกดูไฟล์
แผนผังแสดงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คลิกดูไฟล์
แผนผังกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ ในงานป้องกันและบรรเทามสาธารณะภัย คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th