username: password:
 
KM การพัฒนาบุคลากร

ประกาศหนักเกณฑ์และเงื่อนไข/หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
แผนผังขั้นตอนการทำงาน
คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่

คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ คลิกดูไฟล์
คู่มือการประเมินพนักงานครู คลิกดูไฟล์
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนครู คลิกดูไฟล์
บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี5 คลิกดูไฟล์
ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่2) คลิกดูไฟล์
อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุติ คลิกดูไฟล์
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าประจำของส่วนราชการ(ฉบับที่6) คลิกดูไฟล์
ช่วงเงินเดือนและฐานในการคำนวณ คลิกดูไฟล์
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง คลิกดูไฟล์
บัญชีอัตราค่าตอบแทนคณะผู้บริหารและส.อบต. คลิกดูไฟล์
บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นบัญชี2 คลิกดูไฟล์
บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนฯ คลิกดูไฟล์
กฏกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ2560) คลิกดูไฟล์
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
วินัยและการรักษาวินัย คลิกดูไฟล์
แบบการขออนุมัติกำหนดตำแหน่งเพิ่ม/ปรับปรุงตำแหน่ง(เอกสารหมายเลข 1-5) คลิกดูไฟล์
ผังการเคลื่อนของงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล คลิกดูไฟล์
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง คลิกดูไฟล์
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง คลิกดูไฟล์
แนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล คลิกดูไฟล์
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิริยาภรณ์ คลิกดูไฟล์
การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ คลิกดูไฟล์
พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 คลิกดูไฟล์
คู่มือการเลื่อนะดับอาวุโส คลิกดูไฟล์
คู่มือเลื่อนระดับชำนาญงาน คลิกดูไฟล์
คู่มือการเลื่อนระดับชำนาญการ คลิกดูไฟล์
คู่มือการเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ คลิกดูไฟล์
คู่มือการดำเนินการวินัยและการรักษาวินัย คลิกดูไฟล์
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
ตัวอย่างแบบประเมินและคำอธิบายวิธีการประเมิน คลิกดูไฟล์
กำหนดตำแหน่งตามโครงสร้าง คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th