username: password:
 
KM การพัฒนาบุคลากร

ประกาศหนักเกณฑ์และเงื่อนไข/หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
แผนผังขั้นตอนการทำงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
- ประเภทผู้บริหารท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
อำนวยการท้องถิ่น
- 2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง) คลิกดูไฟล์
- 2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) คลิกดูไฟล์
- 2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) คลิกดูไฟล์
- 2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง) คลิกดูไฟล์
- 2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง) คลิกดูไฟล์
- 2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง) คลิกดูไฟล์
- 2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) คลิกดูไฟล์
- 2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง) คลิกดูไฟล์
- 2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง) คลิกดูไฟล์
วิชาการ
- 3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) คลิกดูไฟล์
- 3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) คลิกดูไฟล์
- 3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) คลิกดูไฟล์
- 3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) คลิกดูไฟล์
- 3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3701 วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3704 วิศวกรเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3705 วิศวกรไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3706 วิศวกรสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) คลิกดูไฟล์
- 3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) คลิกดูไฟล์
- 3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
ประเภททั่วไป
- 4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4201 จพง.การเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4202 จพง.การคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4203 จพง.พัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4204 จพง.จัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4403 จพง.สัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4501 จพง.วิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) คลิกดูไฟล์
- 4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4602 พยาบาลเทคนิค(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) คลิกดูไฟล์
- 4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4605 โภชนาการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4606 จพง.รังสีการแพทย์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) คลิกดูไฟล์
- 4608 จพง.เภสัชกรรม(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) คลิกดูไฟล์
- 4609 จพง.ทันตสาธารณสุข(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4610 สัตวแพทย์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4701 นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4702 นายช่างเขียนแบบ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4703 นายช่างสำรวจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4704 นายช่างผังเมือง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4705 นายช่างเครื่องกล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4706 นายช่างไฟฟ้า(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4707 จพง.ประปา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4708 นายช่างศิลป์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4709 นายช่างภาพ(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) คลิกดูไฟล์
- 4801 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4802 จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) คลิกดูไฟล์
- 4803 จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4804 จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4805 จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๑ คลิกดูไฟล์




ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th