username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
สื่อ Social Media
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

สำนักปลัด อบต.
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
หนังสือเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีขรก.ถึงแก่ความตาย
แบบประเมินการเลื่อนระดับของขรก.และพนง.ส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งวิชาการ
แบบ 1 -5 แบบขออนุมัติกำหนดตำแหน่ง
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)
แบบประมเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น)
แบบประเมินเลื่อนขั้นครู
แบบประเมินเตรียมควาพร้อมครู
แบบประเมินครู
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
แบบคำร้องขอย้าย
แบบหนังสือการลาออกจากราชการ(กรณียื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า30วัน)
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
แบบคำร้องขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลระบบฐานข้อมูลบุคคล
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ ก.พ.7
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้างของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2532
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
ประวัติส่วนบุคคล
แบบคำขอหนังสือรับรอง
แบบใบขอยกเลิกวันลา
ใบลาพักผ่อน
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
กองคลัง
ใบแนบเบิกค่ารักษาพยาบาล (แบบ ก.บ.2)
ใบเบิกงเินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(แบบ7131)
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕)
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)
กองช่าง


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th