username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
สื่อ Social Media
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน

สำนักปลัด อบต.
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดศพผู้สูงอายุตามประเพณี
แบบคำขอลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
แบบคำร้องขอใช้กำลังจากศูนย์อาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)
แบบบัญชีรายชื่อผู้ขอรับน้ำอุปโภค-บริโภค
แบบรับเรื่องร้องทุกข์
แบบคำขอรับใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
แบบคำขอรับใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
แบบคำขอรับใบอนุญาตรับทำการเก็บขน กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
แบบคำขอรับใบอนุญาตรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้รับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้รับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้รับทำการเก็บขนสิ่ง กำจัดปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้รับทำการเก็บขนสิ่ง กำจัดปฏิกูลหรือมูลฝอย
แบบคำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
แบบคำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
แบบคำขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กองคลัง
คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
คำขอตรวจค้นเอกสาร,ออกใบแทน
คำร้อง
รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซด์
หนังสือมอบอำนาจ
แบบ ทพ.
คำแนะนำจดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ
คำแนะนำจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
คำแนะนำจดทะเบียนตั้งใหม่
ตัวอย่าง การกรอกแบบ ภ.ป.1
แบบ ภ.ป.1
กองช่าง
แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ข.1)
แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองการก่อสร้างอาคาร
แบบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (น.4)
แบบหนังสือแจ้งชือผู้ควบคุมงาน (น.3)
แบบหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม (น.2)
แบบหนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
แบบหนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
แบบหนังสือมอบอำนาจในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แบบคำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ถนน ประปา ฯลฯ
แบบใบอนุญาตกรมธุกิจพลังงาน
แบบใบแจ้งการขุดดินหรือถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
แบบคำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
แบบคำขออนุญาตดัดแปลงหรือที่จอดรถ ที่กลับรถและการเข้าออกของรถเพื่อทางอื่น
แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
แบบคำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ
แบบคำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.6)


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th