username: password:
 
การบริหารงาน

งานตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติอบต.
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาการศึกษา
รายงานการควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
แผนพัฒนาการศึกษา

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดูกเนื้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองนมวัว เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คลิกดูไฟล์
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-70) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดูกเนื้อ คลิกดูไฟล์
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-70) ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-70) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดูกเนื้อ เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองนมวัว เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาของ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองนมวัว (พ.ศ.2561-2565) คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดูกเนื้อ (พ.ศ.2561-2565) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) คลิกดูไฟล์
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th