username: password:
 
การบริหารงาน

งานตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติอบต.
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาการศึกษา
รายงานการควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 คลิกดูไฟล์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 คลิกดูไฟล์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 คลิกดูไฟล์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 คลิกดูไฟล์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570) คลิกดูไฟล์
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่4/2563 คลิกดูไฟล์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-65) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 คลิกดูไฟล์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-65) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่3/2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-65) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 คลิกดูไฟล์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-65) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-65) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 คลิกดูไฟล์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-65) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 คลิกดูไฟล์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th