username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
สื่อ Social Media
กิจกรรม


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองนมวัว ครั้งที่ 6

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองนมวัว ครั้งที่ 5

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองนมวัว ครั้งที่ 4

โครงการ ให้ความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายและวินัยจราจร ประจำปี 2566

โครงการ : ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

โครงการประชาสัมพันธ์และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที 1 ประจำปี 2566

โครงการฝึกอาชีพการจักสานด้วยเส้นพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการสมัครสมานสามัคคีเพิ่มความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ประจำปี พ.ศ.2566

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองนมวัว ครั้งที่ 2

ลงพื้นที่ตรวจถังขยะเปียก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น

"สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

โครงการสมัครสมานสามัคคีเพิ่มความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ประจำปี พ.ศ.2566

โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Work Place)

ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 23 ธ.ค. 2565

เอามื้อสามัคคี ลงแขกเกี่ยวข้าวนาพ่อสืบสานประเพณีบุญคูนลานสู่ขวัญข้าว

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิด

เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมไทย

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระดูกเนื้อ

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 4บ้านดอนขวาง

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่9 บ้านดอนยาว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวร่วมกับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวมอบเกียรติบัตรให้บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวมอบเกียรติบัตรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

ประกาศนียบัตร

โครงการสมัครสมานสามัคคีเพิ่ิมความสัมพันธ์ทีดีในองค์กร ประจำปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติงาน ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ปี 2565

กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้โฟม 2565

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565"

โครงการ "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565"

โครงการให้ความรู้สาธารณภัยสถานศึกษา ปี 2565

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์มอบเกียรติบัตร ผู้สนับสนุนการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนวิทยากร

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์มอบเกียรติบัตรผู้ประกอบคุณงามความดี ด้านการเสียสละร่วมปฏิบัติหน้าที่

โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Work Place)

โครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ประจำปี 2565

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหาม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติ ปี 2566

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ

โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

โครงการประชาสัมพันธ์และการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2565

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กรประจำปี 2565

ประชุมชี้แจงนโยบายและวางเป้าหมายการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565

กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้โฟม 2564

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Work Place)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีตำบลหนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ประจำปี 2565

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ ความเข้าใจ ด้านระเบียบกฎหมายและวินัยจราจร ประจำปี 2565

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2565

โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข็มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2565

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการสมัครสมานสามัคคีเพิ่ิมความสัมพันธ์ทีดีในองค์กร ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จัดประชุมบุคลากรเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์มอบเกียรติบัตร รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด ประจำปี 2564 ระดับดีมาก ให้แก่นายประยงค์ สิงห์โตทอง นายกองค์การบริหารส

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565 และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ภา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองนมวัวประชุมเพื่อชี้แจงมาตรการด้านความปลอดภัยจากเชื้อไวร

โครงการ : ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ออกปฏิบัติงาน ป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ออกปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดสิ่งปฏิกูลและฝุ่นละออง เพื่อป้องกันโรคติดต่อ

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ออกปฏิบัติงานแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

อบรม คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการเลือกตั้ง

สำรวจป้าย และให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย ประจำปี 2565

ประชุมสภาครั้งแรก 28 ธันวาคม พ.ศ.2564

อบต.หนองนมวัว มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัวในเขตพื้นที่

อบต.หนองนมวัว ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยงสูง

อบต.หนองนมวัว สนับสนุน กระสอบทรายและดินทราย เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลหนองนมวัว

อบต.หนองนมวัว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนมวัว และสาธารณสุขอำเภอลาดยาว ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ปี 2564

รายงานผลการฝึกอบรมโครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นเบื้อต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบลหนองนมวัว

อบต.หนองนมวัวดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักคอย Covid-19 เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2564

กิจกรรมการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกา่สงกรานต์ ปี 2564

โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ปี 2564

โครงการประชาสัมพันธ์และการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2564

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2564

โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีตำบลหนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2564

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 2564

โครงการสมัครสมานสามัคคีเพิ่ิมความสัมพันธ์ทีดีในองค์กร ประจำปี 2564

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตำบลหนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว รับมอบเกียรติบัตรผ่านการประเมินคุณธรรมและวามโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียน ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)

กิจกรรมจัดหาพวงหรีดและเป็นเจ้าภาพงานศพ

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะแก่สามเณร ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

กิจกรรมการนำรถขุดตีนตะขาบปรับพื้นที่เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะ ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม ณ เทศบาลบ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหนองนมวัว

กิจกรรมทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ 2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อทำโครงการวิจัย การสร้างต้นแบบการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม:กรณีศึกษา อบต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำและติดในรถยนต์ ประจำปี 2563

กิจกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

โครงการจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืช ประจำปี 2562

โครงการ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2562

โครงการ ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2562

โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562

กิจกรรมติดตั้งป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปี 2562

โครงการให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2562

กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้โฟม 2563

กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นเบื้องต้น

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำยาหม่องสมุนไพร ปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2563

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อนประจำปี 2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายสุทิน พึ่งโพธิ์สภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อแจกถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัว ในพื

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายสุทิน พึ่งโพธิ์สภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อแจกถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัวในพื้น

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสุทิน พึ่งโพธิ์สภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อแจกถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัวใน

วันที่ 19 พค. 63นายก.อบต.หนองนมวัวและทีมเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอลาดยาว (CDCU) นำทีมโดยนายจักรฤษณ์ เวทย์จรัส ผช.สาธารณสุขอำเภอลาดยาว และนายโกญจ

วันนี้ 19 พฤษภาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโคโรน่าCovid-19

วันนี้ 13 พฤษภาคม 2563 นายสุทิน พึ่งโพธิ์สภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน มอบถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัว 14 วัน

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปี 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เพื่อการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563(ทำหน้ากากอนามัย)ม.1,ม.3

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563(ทำหน้ากากอนามัย)ม.9

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563(ทำหน้ากากอนามัย)ม.8

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563(ทำหน้ากากอนามัย)ม.2

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563(ทำหน้ากากอนามัย)ม.4

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563(ทำหน้ากากอนามัย)ม.5และม.6

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563(ทำหน้ากากอนามัย)หมู่ที่7

แจกหน้ากาอนามัย ป้องกันโรคโคโรน่า covid19 (หมู่ที่1-9)

โครงการเสริมสร้างแนวทางการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2563

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการสมัครสมานสามัคคีเพิ่ิมความสัมพันธ์ทีดีในองค์กร ประจำปี 2563

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563

โครงการอบรมให้ความรู้ ข้อกฎหมายที่ประชาชนควรรู้

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงออกกำลังกาย ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพอสม.ในเขตตำบลหนองนมวัวประจำปีงบประมาณ 2562(โรคพิษสุนัขบ้า)

จัดทำแผนสาธารณสุข ประจำปี 2562

รณรงค์ลดใช้ถุพลาสติก ลดการใช้โฟม

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้ม ประจำปี 2562แข็งและยั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th