username: password:
 

ข้อมูลพื้นฐาน
iconสภาพทั่วไป
iconแผนที่อบต.
iconสภาพสังคม
iconการบริการขั้นพื้นฐาน
iconสาธารณูปโภค
iconผลิตภัณฑ์
iconสถานที่สำคัญ
iconวิสัยทัศน์/พันธกิจ
iconยุทธศาสตร์
iconอำนาจหน้าที่
iconกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลบุคลากร
iconหน่วยตรวจสอบภายใน
iconโครงสร้างองค์กร
iconคณะผู้บริหาร
iconสมาชิกสภา อบต.
iconหัวหน้าส่วนราชการ
iconสำนักปลัด อบต.
iconกองคลัง
iconกองช่าง


KM การพัฒนาบุคลากร
icon ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ
icon มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
icon ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานฯ
icon ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
icon สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
icon คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
icon แผนผังขั้นตอนการทำงาน


ข้อมูลรายงาน
iconรายงานการควบคุมภายใน
iconรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
iconรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
iconรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
iconรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
iconรายงานงบแสดงฐานทางการเงินและงบอื่นๆ
iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
iconรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี
iconรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
iconประกาศรายงานการประชุม

line

line

line

line

line


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566
11
12
13
14
15
16
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
17
18
19
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
20
21
ลดใช้โฟม ลดใช้หลอด ลดใช้พลาสติก ช่วยโลก ช่วยเรา
22
การทำถังขยะเปียก
23
รณรงค์งดเผา
24
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การให้บริการนอกเวลาราชการ
13 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
07 มี.ค. 2566
ประกาศ รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566
03 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
22 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว พ.ศ. 2566
08 ก.พ. 2566

กิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์ [09 ก.ย. 2565 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.124-05 สายบ้านหนองนมวัว-บ้านดงประดาง หมู่ที่ 5 คลิกดูไฟล์ [09 ส.ค. 2565 ]
ประกาศ การกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์ คลิกดูไฟล์ [20 ก.ค. 2565 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน 1 รายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [23 พ.ค. 2565 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [23 พ.ค. 2565 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 คลิกดูไฟล์ [20 มี.ค. 2566 ]
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกดูไฟล์ [15 มี.ค. 2566 ]
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 คลิกดูไฟล์ [09 ก.พ. 2566 ]
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 คลิกดูไฟล์ [26 ม.ค. 2566 ]
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 คลิกดูไฟล์ [27 ธ.ค. 2565 ]

งานเลขานุการสภาอบต.
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คลิกดูไฟล์
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 26 มกราคม 2566 คลิกดูไฟล์
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 คลิกดูไฟล์

กระดานสนทนา
เลขที่
วันที่
เรื่อง
6500001 04 มี.ค. 2565 สมัครเข้าร่วมเก็บขยะ ถึง โดย คนหนอxxx
6400006 22 เม.ย. 2564 ปี 2564 ต้องจ่ายภาษีบำรุงท้องที่ไหมครับ ถึง โดย ชนิด xxx
6400005 22 เม.ย. 2564 ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถึงเดือนไหน ถึง โดย ประหยxxx
6400002 21 เม.ย. 2564 แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ ถึง โดย ประไพxxx
6400001 21 เม.ย. 2564 ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ถึง โดย รสิยาxxx

ข่าวประกาศจาก EGP
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP - อบต.หนองนมวัว
หัวข้อประกาศ วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 17 Mar 2023
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ PVC (บริเวณหน้าบ้านป้าช่วย) หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 15 Mar 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 15 Mar 2023
จ้างเหมาบริการ ต่ออายุสัญญาการงานเว็บไซต์ อบต.หนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 15 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124 - 04 สายบ้านหนองนมวัว - บ้านหนองเดิ่น (ช่วงวัดป่า - บ้านหนองเดิ่น) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,320 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 09 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124 - 04 สายบ้านหนองนมวัว - บ้านหนองเดิ่น (ช่วงวัดป่า - บ้านหนองเดิ่น) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,320 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 09 Mar 2023
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) อ่านข้อมูล 08 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่่ โป่งยอ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 07 Mar 2023
ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์โรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,733 ชุด (แผนงานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 07 Mar 2023
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ (สระหลวงกลุ่มบ้านน้อย) หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 01 Mar 2023


นายประยงค์ สิงห์โตทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทร. 084-4275979

นายจรัญ พันธุ์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทร. 081-2841735


ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


facebook


tell
tell
tell
tell
การขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
แบบคำร้องเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
แบบคำร้องเพื่อล้างท่อ/รางระบายน้ำ
ระบบจองห้องประชุม
การสมัครรับบริการจัดเก็บขยะชุมชน

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการtell
tell
tell
tell
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
914
ผู้ชมเมื่อวาน
535
ผู้ชมเดือนนี้
11,051
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
16,263
ผู้ชมปีนี้
45,423
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
35,112

เริ่มนับ 25 กุมภาพันธ์ 2563


link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th