username: password:
 
งานกิจการสภา

ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเชิญเข้าร่วมประชุมุสภา
ประกาศรายงานการประชุม
ประกาศรายงานการประชุม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 28 กันยายน 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำแี 2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์
บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรบัญญัติร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี2564 ระหว่างวันที่ 11 เดือน สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์
บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรบัญญัติร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี2564 ระหว่างวันที่ 7 เดือน สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์
บันทึกการการรับคำแปรบัญญัติร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี2564 ระหว่างวันที่ 11 เดือน สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์
บันทึกการการรับคำแปรบัญญัติร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี2564 ระหว่างวันที่ 10 เดือน สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์
บันทึกการการรับคำแปรบัญญัติร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี2564 ระหว่างวันที่ 9 เดือน สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน2562 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th