ข่าวประชาสัมพันธ์ในเครือข่าย อปท.

ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน ข้อมูล วันที่ลงประกาศ
ประกาศ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสายงานผู้บริหารเทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-07-15 11:17:26
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (26/6/63)เทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-07-10 15:24:02
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-07-10 15:23:15
การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ พ.ศ. 2562เทศบาลสันกลางคลิกดูข้อมูล2020-07-10 00:00:00
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-07-09 14:42:05
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (ชุดที่ 1)อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-07-03 10:58:06
งดการเผาอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-07-01 15:40:04
รณรงค์ประหยัดน้ำอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-07-01 13:45:26
ประชาสัมพันธ์การลดใช้ขยะด้วยวิธี 3Rอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-07-01 11:42:57
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-06-29 11:11:05
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-06-29 09:27:59
คำสั่งการแบ่งงานมอบหมายงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-06-25 14:43:13
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-06-25 14:17:21
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-06-25 14:16:12
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลางเรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลสันกลางคลิกดูข้อมูล2020-06-24 00:00:00
การมีส่วนร่วม (ประชาคม)อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-06-23 14:10:39
สรุปอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2020-06-22 12:13:37
ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2020-06-22 12:11:40
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-06-16 13:18:32
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1)เทศบาลสันกลางคลิกดูข้อมูล2020-06-15 00:00:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562อบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-06-11 16:08:34
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562อบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-06-11 15:54:26
กำหนดโครงการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สถานที่และระยะเวลาในการดำเนินการเทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-06-11 11:55:27
แผนการออกปฏิบัติงาน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563เทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-06-11 11:28:02
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment : EIT อบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-06-05 09:38:51
เชิญชวนร่วมเสนอราคาโครงการปรับปรุงเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-06-04 14:39:29
วิธีลงทะเบียนสำหรับเด็กแรกเกิด-6 ปี รับเงินเพิ่ม 3,000 บาทเทศบาลสันกลางคลิกดูข้อมูล2020-06-02 00:00:00
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองลอย หมู๋ที่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-05-27 13:45:57
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกองลอย หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-05-21 15:22:46
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-05-19 11:14:18
ประชาสัมพันธ์ แผนการออกสำรวจโครงการเข้าข้อบัญญัติ ปี 2564 และตรวจสอบถนน ไฟฟ้า รางระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-05-19 11:01:22
ประกาศเรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ประจำปีการศึกษา 2563อบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-05-12 11:16:41
ปลูกป่าทดแทนอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2020-05-07 11:36:09
การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19)อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2020-05-07 11:31:10
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)เทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-04-30 16:50:13
เชิญชวนร่วมเสนอราคาก่อสร้างจากเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 2 โครงการอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-04-30 16:03:26
ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณืแพร่ระบาดไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2020-04-22 15:32:31
การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอาหารหรือสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-04-21 14:12:49
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-04-17 10:50:16
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมลอง อำเภอฮอด จังหวัดเชอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-04-13 11:16:16
แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-04-08 14:45:49
เชิญชวนร่วมเสนอราคาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2563อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-04-03 15:39:32
มาตราการคัดกรองผู้มาใช้บริการอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2020-04-03 10:09:01
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 2อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2020-04-03 10:04:09
คู่มือการปฏิบัติการงานการเจ้าหน้าที่อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-04-03 09:18:06
แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-04-02 13:33:43
คู่มือมาตรการและเเนวทางในการดูเเลด้านอนามัยสิ่งเเวดล้อมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-03-31 17:14:41
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-03-30 15:57:20
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-03-27 14:08:16
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-03-26 14:28:49
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) และผลิตหน้ากากอนามัยเทศบาลฟ้าฮ่าม)เทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-03-24 14:22:42
แจ้งปิดการเรียน การสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-03-20 15:22:57
วันสถาปนาท้องถิ่นไทยอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2020-03-19 10:42:17
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2020-03-19 10:39:16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 2563อบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-03-06 13:46:53
ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-03-06 09:18:51
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี LEDTV แบบ Smart TV ขนาด 5อบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-02-26 11:48:53
ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรมอาชีพอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2020-02-26 11:10:05
เชิญชวนร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านแม่โถ ถึง บ้านนายดั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-02-25 10:55:37
ประชาสัมพันธ์รับ(โอน)ย้าย พนักงานส่วนตำบลอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-02-18 16:09:11
ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-02-18 14:38:59
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายระยะเวลาการเสียภาษีประจำปี 2563อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2020-02-13 14:17:17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อสลี เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อสลี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-02-12 16:01:04
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-02-11 11:36:06
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2020-02-05 13:36:32
การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2020-02-03 11:00:22
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-01-27 14:14:09
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-01-27 10:14:54
PM 2.5 อันตรายอย่างไรอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2020-01-21 13:38:52
เชื้อไวรัสโคโรนา จกาประเทศจีนอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2020-01-21 09:42:31
ปชส.การกำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-01-20 10:42:36
ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2020-01-03 13:17:58
ประกาศเลื่อนระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินในสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2019-12-25 11:16:41
แนวทางเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2019-12-25 09:46:44
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-12-17 09:29:16
อบต ห้วยแก้วได้คะแนนอันดับที่ 2 ระดับอบต. จากทั่วประเทศ ในฐานะหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในระดับดีเยี่ยม AAอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2019-12-11 15:29:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-12-09 16:36:03
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-11-29 10:42:52
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-11-28 16:39:57
ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล.เหมืองมะกัง บ้านบ่อสลี หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-11-28 16:39:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านแม่โถ ถึง บ้านนายดั้ง สันติสุขวนา บ้านแม่โถ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-11-28 16:38:04
ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562 อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-11-19 11:53:51
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-11-19 11:52:57
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านแม่โถหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-11-19 11:52:24
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล.เหมืองมะกัง บ้านบ่อสลี หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-11-19 11:50:57
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุม อบต.บ่อสลี หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-11-19 11:48:55
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านแม่โถ ถึง บ้านนายดั้ง สันติสุขวนา บ้านแม่โถ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-11-19 11:48:18
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไมอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-11-19 11:46:59
ประกาศร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-11-19 11:45:31
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-11-19 11:42:29
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-11-14 11:24:42
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-10-31 11:17:05
รายงานสรุปผลการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ช่วงที่ 2 เมษายน 2562 - กันยายน 2562อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-09-20 15:06:46
ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2019-09-09 09:50:39
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-08-29 14:09:04
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-08-29 14:07:21
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-08-29 14:05:26
ชิม ช้อป ใช้ อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2019-08-28 09:44:26
เวรปฏิบัติหน้าที่การให้บริการในช่วงระยะเวลา 12.00-13.00 น.ประจำเดือนกันยายนอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-08-26 14:39:15
เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีประจำเดือนกันยายนอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-08-26 14:37:37
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเยาวชนต่อต้านการทุจริตโตไปไม่โกงอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-08-20 09:53:44
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วได้รับเกียรติบัตรITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผลคะแนนระดับสูงอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2019-08-02 16:01:18
ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาโครงการในข้อบัญญํติงบประมาณประจำปี 2562 อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-08-01 17:37:35
คำสั่งเวรพักกลางวันอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-07-25 15:45:00
คำสั่งเวรอบต.บ่อสลีอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-07-25 15:43:37
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กองช่างอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-07-19 14:44:33
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กองคลังอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-07-19 14:44:07
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัดอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-07-19 14:43:26
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-07-19 14:42:45
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-07-19 14:41:49
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานแผ่นดินฯ อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2019-07-15 11:07:18
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-06-28 10:31:36
สรุปรายงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2562อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-06-27 14:00:19
ประกาศแผนเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-06-26 14:00:37
การมอบอำนาจของนายก อบต.ห้วยแก้ว ให้รองนายก อบต.ห้วยแก้ว ปฏิบัติราชการแทนอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2019-06-24 11:51:37
รายงานแผนงการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-06-19 16:27:40
รายงานแผนงการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-06-19 16:26:14
รายงานแผนงการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-06-19 16:24:29
รายงานแผนงการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-06-19 16:22:59
รายงานการขอรับบริการของประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปี 2562 (ครึ่งปีแรก ตุลาคม 2561 – มีนาคม อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-06-19 15:42:51
ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-06-19 15:37:19
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ2561-2563อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-06-18 14:25:34
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-06-18 09:07:28
ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาโครงการในข้อบัญญํติงบประมาณประจำปี 2562 อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-06-13 17:51:18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. 2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2562อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-05-28 15:10:37
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. 2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2561อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-05-28 15:06:08
ขอเชิญชวนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.บ่อสลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-05-22 15:19:11
การประกวดคำขวัญตำบลห้วยแก้วอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2019-05-02 16:17:55
โครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2019-05-01 09:01:18
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านใหม่ทุ่งสน - ห้วยแม่สนาม ม. 8 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-04-29 17:30:03
ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาโครงการจ่ายขาด เงินงบประมาณประจำปี 2561อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-04-29 17:28:30
คู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2562อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-04-25 11:32:24
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-04-19 16:19:46
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-04-19 16:18:22
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-04-19 16:16:00
นโยบายการบริหารความเสียงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-04-19 16:14:54
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-04-19 16:13:15
อบต.บ่อสลี มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-03-13 14:04:49
กำหนดการออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2019-03-11 11:03:27
การประชาสัมพันธ์วิธีจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือนอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2019-03-11 09:45:02
ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาโครงการจ่ายขาด เงินงบประมาณประจำปี 2561 และโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี 2561อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-03-06 18:24:59
ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาโครงการจ่ายขาด เงินงบประมาณประจำปี 2561อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-02-22 16:00:15
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย)อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2019-02-21 14:06:43
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจากเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 7 โครงการอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-02-15 13:15:02
ประชาสัมพันธ์ร่วมกันรณรงค์ป้องกันไฟป่า ลดปัญหาหมอกควันอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2019-02-04 15:51:36
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-01-22 14:58:22
พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-01-15 10:55:43
รณรงค์ใช้ถุงผ้า วันเด็กอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2019-01-11 10:03:57
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2019-01-09 15:00:14
โครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัยอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2018-12-28 09:00:40
โครงการ อบต.สัญจรอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2018-12-27 15:40:00
เริ่มแล้วโครงการป้องกันและลดอุบัติทางถนน(ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562)อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2018-12-27 15:20:37
โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ แบบองค์รวมอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2018-12-27 15:16:50
ปีใหม่ท่องเที่ยวไทย ไปที่ไหนๆก็แยกขยะอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2018-12-27 14:20:59
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2018-11-27 11:49:11
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง(ตำแหน่งจัดเก็บรายได้)อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2018-11-26 15:14:21
การลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี 2562อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2018-11-13 10:57:52
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออกอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2018-07-05 13:45:01
การออกกำลังกายในผู้สูงอายุและผู้พิการอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2018-06-16 11:48:11
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก คือะไร ?อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2018-06-05 13:49:44
ประชาสัมพันธ์วัดงดสูบบุหรี่อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2018-05-30 13:38:25
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับนานาสาระกับภัยธรรมชาติและวิธีการเลี่ยงภัย อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2018-05-21 14:01:46
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2018-04-23 10:11:05
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2018-04-15 11:35:45
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับนานาสาระกับภัยธรรมชาติและวิธีการเลี่ยงภัย วาตภัยอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2018-04-02 14:07:13
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2018-03-31 11:16:51
สรุปรายงานการสอบถาม เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2018-03-15 12:50:25
การดำเนินโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2018-02-27 10:08:51
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้งอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2018-02-09 14:12:08
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2018-02-09 09:35:58
โครงการอบรมอาชีพ ตัดผมชายเบื้องต้นอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2018-01-22 10:12:42
แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลห้วยแก้วเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2017-12-19 08:59:29
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2017-11-20 10:10:37
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2017-11-14 14:47:01
ประสัมพันธ์โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2017-11-14 14:06:09
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2017-11-13 15:54:30
รายงานผลดำเนินการเรื่องร้องเรียนอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2017-10-04 15:12:17
สรุปรายงานการสอบถาม เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสียอบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2017-01-09 14:50:27
ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ (การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์)อบต.ห้วยแก้วคลิกดูข้อมูล2016-11-19 09:41:16
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล0000-00-00 00:00:00