username: password:
 
การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานผลตรวจรับพัสดุสิ้นปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 6 , 8 และรางระบายน้ำแบบตัวยู หมู่ที่ 1 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จนถึงหมู่ที่ 9 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุเพื่อต่อเติมฝ้าเพดานอาคารพัสดุหลังเก่า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านเขตตำบลหนองนมวัว หมู่ที่่ 3,6,8,9 จำนวน 21 จุด คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์(แบบมือถือ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต - 3026 นครสวรรค์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84-2688 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู เอช ที ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 1/2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นแบบ มข(บริเวณฝายตาโต๊ะ)หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นแบบ มข (บริเวณฝายตาโต๊ะ)หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ Ricoh IM C2500 สีดำ จำนวน 1 ขวด กองคลัง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible เพื่อซ่อมประปาให้หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ คลิกดูไฟล์
ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จนถึงหมู่ที่ 9 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จนถึงหมู่ที่ 9 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ จำนวน 1 โครงการ คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ สำนักงานปลัด คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า พร้อมหางโลเบต ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นค-4394 นครสวรรค์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ(หลังเก่า)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ (หลังเก่า) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนขวาง - บ้านดอนโม่ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง จำนวน 2 ช่วง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อผ้าม่านประตูและราวผ้าม่านยืดหดสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ สำนักงานปลัด คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าม่านประตูและราวผ้าม่านยืดหดสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ สำนักงานปลัด คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและงานบ้านงานครัว ส่วนงาน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างของอบต.หนองนมวัว จำนวน 4 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทร็คเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมผานและใบมีดดันดิน จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อตลับหมึก Toner original HP 12A จำนวน 2 ตลับกองคลัง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อตลับหมึก Toner original HP 30A และ35A จำนวน 2 รายการ กองคลัง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองนมวัว-บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 7 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible และจ้างซ่อมแซมประปา(เครื่องสูบน้ำ)หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 15 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124-03 บ้านดอนขวาง-บ้านดอนโม่ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง จำนวน 2 ช่วง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทร็คเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมผานและใบมีดดันดิน จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองตาเชียง-บ้านหนองนมวัว หมู่ที่ 2 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกอบแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองตาเชียง-บ้านหนองนมวัว หมู่ที่ 2 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองตาเชียง-บ้านหนองนมวัว หมู่ที่ 2 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกอบแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองนมวัว-บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 7 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองนมวัว-บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 7 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกอบแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายศาลาแดง-นานายสนาม หมู่ที่ 9 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกอบแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลานตาก-นานายเชียง หมู่ที่ 9 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายศาลาแดง-นานายสนาม หมู่ที่ 9 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลานตาก-นานายเชียง หมู่ที่ 9 คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหนอมนมวัว - บ้านหนองเดิ่น หมู่ 7 คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลานตาก-นานายเขียวและสายศาลาแดง-นานายสนาม หมู่ 9 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว สายลานตาก-นานายเขียวและสายศาลาแดง-นานายสนาม คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ - 476 นครสวรรค์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮ)เพื่อซ่อมแซมไหล่ถนน คสล.บริเวณข้างวัดหนองตาเชียง หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด (มอก.) จำนวน 2 ตู้ งานส่วน กองคลัง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัคซีนและวัสดุในการฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จนถึงหมู่ที่ 9 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จนถึงหมู่ที่ 9 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงวางท่อ คสล.(สระน้ำสาธารณะสระป่าช้า)หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง คลิกดูไฟล์
ร่างประกาศและเอกสารฯประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมผานและใบมีดดันดิน ตามแบบที่อบต.กำหนด จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างโครงการปรับปรุงวางท่อ คสล.(สระน้ำสาธารณะสระป่าช้า)หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง อบต.หนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างออกแบบและจัดทำเว็ปไซต์ อบต.หนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติฯ และจ้างทำป้าย สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการลดขั้นตอนฯ(ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ) คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติต่างๆโครงการอบรมภัยพิบัติฯ และซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อตลับหมึก Toner original HP 30A งานส่วน กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจักรเย็บผ้าแบบกระเป๋าหิ้ว จำนวน 2 ตัว งานส่วน สำนักงานปลัด คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาติดตั้งระบบปฏิบัติการ กองคลัง (ครุภัณฑ์เลขที่ 416-59-0025) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต - 3026 นครสวรรค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและมาตรการ ในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต-3026 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตัวรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดูกเนื้อ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-book โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่งนกลาง ทะเบียน กจ-476 นครสวรรค์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ครุภัณฑ์เลขที่ 416-50-0010) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถไถปรับเกรดคันเหมืองและคันสระ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 12 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ จำนวน 4 รายการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (ครุภัณฑ์เลขที่ 416-54-0014)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยว่า 6 ลูกบาศก์เมตร คลิกดูไฟล์
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยว่า 6 ลูกบาศก์เมตร คลิกดูไฟล์
ร่างขอบเขตของงาน TOR(รอบ 3) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยว่า 6 ลูกบาศก์เมตร คลิกดูไฟล์
ร่างขอบเขตของงาน TOR(รอบ 2) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยว่า 6 ลูกบาศก์เมตร คลิกดูไฟล์
ร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยว่า 6 ลูกบาศก์เมตร คลิกดูไฟล์
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าบตัวรถชนิด 6 ล้อ 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะของอบต.หนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อจักรเย็บผ้าแบบกระเป๋าหิ้ว ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น 124-03 บ้านดอนขวาง จนถึง บ้านดอนโม่ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง คลิกดูไฟล์
ประการผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อ คสล.(สระน้ำสาธารณะสระสนามเพาะ)หมู่ที่ 4 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อ คสล.(สระน้ำสาธารณะสระป่าช้า)หมู่ที่ 4 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงวางท่อ คสล.(สระน้ำสาธารณะสระสนามเพาะ)หมู่ที่ 4 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงวางท่อ คสล.(สระน้ำสาธารณะสระป่าช้า)หมู่ที่ 4 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง คลิกดูไฟล์
ประกาศประกวดราคา e-bidding โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง คลิกดูไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง คลิกดูไฟล์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย นว.ถ.124-02 บ้านดอนยาว จนถึง บ้านดอนโม่ หมู่ที่ 9 คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม 2563 งานส่วนสำนักงานปลัด คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม 2563 งานส่วน สำนักงานปลัด คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกวดแบบการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนว.ถ.124-02 บ้านดอนยาว - บ้านดอนโม่ คลิกดูไฟล์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบประปา หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 8 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนว.ถ.124-02 บ้านดอนยาว - บ้านดอนโม่ คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกวดแบบการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคสล.รหัสทางหลวง นว.ถ.124-03 บ้านดอนขวาง - บ้านดอนโม่ คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวง นว.ถ.124-03 บ้านดอนขวาง - บ้านดอนโม่ คลิกดูไฟล์
ประกาศ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวง นว.ถ.124-03 บ้านดอนขวาง - บ้านดอนโม่ คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกวดแบบการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวง นว.ถ.124-03 บ้านดอนขวาง - บ้านดอนโม่ คลิกดูไฟล์
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย นว.ถ.124-02 บ้านดอนยาว - บ้านดอนโม่ คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th