username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
29 เม.ย. 2564
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19) ครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่องการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19 ) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 โดยการปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค ได้มีมติ ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อเนื่องจากวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นตั้งแต่วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองนมวัว
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดูกเนื้อ
ไฟล์แนบ : คลิก

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th