username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปิดการเรียน การสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
20 มี.ค. 2563
เนื่องด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือแจ้งและขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID 19 และหากมีความจำเป็นต้องปิดสถานศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ขอประชาสัมพันธ์แจ้งปิดการเรียน การสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดูกเนื้อ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาม 2563 เป็นต้นไป และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองนมวัว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th