username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

การส่งโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสันสนุนจากกองทุน สปสช. อบต.หนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ 2564 29 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 28 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 01 ก.ย. 2563
(แนบท้ายประกาศ) บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 07 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 06 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลหนองนมวัว 05 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลหนองนมวัว 04 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลหนองนมวัว 31 ก.ค. 2563
จดหมายข่าว กองคลัง 14 ก.ค. 2563
งดการเผา 01 ก.ค. 2563
รณรงค์ประหยัดน้ำ 01 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การลดใช้ขยะด้วยวิธี 3R 01 ก.ค. 2563
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด 29 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 11 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 11 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment : EIT 05 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ แผนการออกสำรวจโครงการเข้าข้อบัญญัติ ปี 2564 และตรวจสอบถนน ไฟฟ้า รางระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 19 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ประจำปีการศึกษา 2563 12 พ.ค. 2563
แจ้งปิดการเรียน การสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว 20 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 2563 06 มี.ค. 2563
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี LEDTV แบบ Smart TV ขนาด 5 26 ก.พ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 02 ธ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 20 พ.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม รับสมัครบุลคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 29 ต.ค. 2562
ขอเชิญชวนวิ่ง FAHAM MINIMARATHON 2019 24 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการแสดงสถานการณ์ดำรงชีพของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้รับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 10 ก.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 ก.ค. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 ก.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามใช้ดุลพินิจ 27 มิ.ย. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน 27 มิ.ย. 2562
การสรรหาตำแหน่งว่างสายบริหาร 27 มิ.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 มิ.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 มิ.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 มิ.ย. 2562
แผนพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 18 มิ.ย. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 17 มิ.ย. 2562
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562 04 มิ.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง ลงทะเบียนรับเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 04 มิ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 16 พ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ 16 พ.ค. 2562

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th