username: password:
 

ข้อมูลพื้นฐาน
iconสภาพทั่วไป
iconแผนที่อบต.
iconสภาพสังคม
iconการบริการขั้นพื้นฐาน
iconสาธารณูปโภค
iconผลิตภัณฑ์
iconสถานที่สำคัญ
iconวิสัยทัศน์/พันธกิจ
iconยุทธศาสตร์
iconอำนาจหน้าที่
iconกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลบุคลากร
iconโครงสร้างองค์กร
iconคณะผู้บริหาร
iconสมาชิกสภา อบต.
iconหัวหน้าส่วนราชการ
iconสำนักงานปลัด
iconกองคลัง
iconกองช่าง


มุมพัฒนาบุคลากร
icon ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ
icon มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
icon ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานฯ
icon ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
icon สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
icon คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
icon แผนผังขั้นตอนการทำงาน


ข้อมูลรายงาน
iconรายงานการควบคุมภายใน
iconรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
iconรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
iconรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
iconรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
iconรายงานงบแสดงฐานทางการเงินและงบอื่นๆ
iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
iconรายงานผลตรวจรับพัสดุสิ้นปี
iconรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
iconประกาศรายงานการประชุม


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสันสนุนจากกองทุน สปสช. อบต.หนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ 2564
29 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
28 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
01 ก.ย. 2563
(แนบท้ายประกาศ) บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
07 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563
06 ส.ค. 2563

กิจกรรม

โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำและติดในรถยนต์ ประจำปี 2563

กิจกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

โครงการจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืช ประจำปี 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาพนักงานขับรถแบ็คโฮ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ระหว่างวันที่ 22 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [22 ก.ย. 2563 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ เพื่อบริการประชาชนในการแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [22 ก.ย. 2563 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮเล็ก)ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำหมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว จำนวน 3 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [22 ก.ย. 2563 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้ โดยเด็ดขาด จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [22 ก.ย. 2563 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี) สำหรับรถแบ็คโฮ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [22 ก.ย. 2563 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์ [11 ก.ย. 2563 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 คลิกดูไฟล์ [10 ส.ค. 2563 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 คลิกดูไฟล์ [14 ก.ค. 2563 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 คลิกดูไฟล์ [09 มิ.ย. 2563 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 คลิกดูไฟล์ [08 พ.ค. 2563 ]

งานกิจการสภา
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำแี 2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศอำเภอลาดยาว เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศเชิญเข้าร่วมประชุมุสภา /ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 28 กันยายน 2563 คลิกดูไฟล์
บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรบัญญัติร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี2564 ระหว่างวันที่ 11 เดือน สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์

กระดานสนทนา
เลขที่
วันที่
เรื่อง

ข่าวประกาศจาก EGP
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP - อบต.หนองนมวัว
หัวข้อประกาศ วันที่
จ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) เพื่อขุดลอกวัชพืชเป็นการเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 16 Sep 2020
จ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) เพื่อขุดลอกวัชพืชเป็นการเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 16 Sep 2020
จ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 15 Sep 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ เพื่อนำไปซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 15 Sep 2020
จ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) ขุดลอกลำเหมืองสายศาลาแดง หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 08 Sep 2020
จ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 08 Sep 2020
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 23 จุด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 01 Sep 2020
ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 8 รายการ งานส่วน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 01 Sep 2020
ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จนถึงหมู่ที่ 9 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 01 Sep 2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคันลำเหมืองศาลาแดง หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 31 Aug 2020

ข่าวประกาศจากเครือข่ายอปท.
ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน ข้อมูล วันที่ลงประกาศ
ประกาศ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสายงานผู้บริหารเทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-07-15 11:17:26
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (26/6/63)เทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-07-10 15:24:02
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-07-10 15:23:15
การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ พ.ศ. 2562เทศบาลสันกลางคลิกดูข้อมูล2020-07-10 00:00:00
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-07-09 14:42:05
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (ชุดที่ 1)อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-07-03 10:58:06
งดการเผาอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-07-01 15:40:04
รณรงค์ประหยัดน้ำอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-07-01 13:45:26
ประชาสัมพันธ์การลดใช้ขยะด้วยวิธี 3Rอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-07-01 11:42:57
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-06-29 11:11:05

นายสุทิน พึ่งโพธิ์สภ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทร. 085-7341144

นายจรัญ พันธุ์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว


ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


facebook

line

tell
tell
tell
tell


แบบประเมินความพึงพอใจ


tell
tell
tell
tell
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
74
ผู้ชมเมื่อวาน
96
ผู้ชมเดือนนี้
2,117
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
1,781
ผู้ชมปีนี้
12,070
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
0

เริ่มนับ 25 กุมภาพันธ์ 2563


link
link
link
link
link
link
link
link
link
link


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th