username: password:
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการเสริมสร้างวินัยฯ
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกฯ
แผนแม่บทสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
นโยบาย กลยุทธ์ฯ
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง คลิกดูไฟล์
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานศึกษา นักวิชาการศึกษาฯ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานศึกษา นักวิชาการศึกษาฯ ศพด.หนองกระดูกเนื้อ คลิกดูไฟล์
การแบ่งงานและมอบหมายภายในกองคลัง คลิกดูไฟล์
กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของ ข้าราชการ พนักงาน.จ้าง สำนักปลัด คลิกดูไฟล์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง คลิกดูไฟล์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ.กองช่าง คลิกดูไฟล์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัด คลิกดูไฟล์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด คลิกดูไฟล์
มอบหมายอำนาจนายกให้ปลัด คลิกดูไฟล์
มอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัด คลิกดูไฟล์
การแต่งตั้งรักษาราชการแทนนายก อบต. คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th