username: password:
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการเสริมสร้างวินัยฯ
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกฯ
แผนแม่บทสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
นโยบาย กลยุทธ์ฯ
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
นโยบาย กลยุทธ์ฯ

นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิกดูไฟล์
แผนการปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน คลิกดูไฟล์
แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต คลิกดูไฟล์
คู่มือเส้นทางความก้าวหน้า คลิกดูไฟล์
แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจ คลิกดูไฟล์
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์
คู่มือ การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ คลิกดูไฟล์
คู่มือ การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญงาน คลิกดูไฟล์
คู่มือ การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ คลิกดูไฟล์
การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล คลิกดูไฟล์
คู่มือ การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูง คลิกดูไฟล์
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th