username: password:
 
KM การพัฒนาบุคลากร

ประกาศหนักเกณฑ์และเงื่อนไข/หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
แผนผังขั้นตอนการทำงาน
ประกาศหนักเกณฑ์และเงื่อนไข/หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

กรณีรองปลัดรักษาการแทนปลัด มอบหมายรองปลัด คลิกดูไฟล์
การกำหนดตำแหน่งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของขรก.และพนักงานส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
การกำหนดตำแหน่งระดับประธานการสอบสวนวินัยและการรักษาวินัยและการะดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง เพิ่ม คลิกดูไฟล์
การกำหนดตำแหน่งระดับประธานการสอบสวนวินัยและการรักษาวินัยและการะดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง คลิกดูไฟล์
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. คลิกดูไฟล์
การดำเนินการบริหารบุคคลในอปท.ในระบบแท่ง คลิกดูไฟล์
การได้รับเงินเดือนกรณีรับรองบัญชีจากการสอบแข่งขันได้ของขรกและพนักงานส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
การได้รับเงินเดือนของขรก.หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิกดูไฟล์
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กรณีที่มีเหตุความจำเป็น คลิกดูไฟล์
การเทียบตำแหน่งผอ.เพื่อประโยชน์ในการขอกลับเข้ารับราชการ คลิกดูไฟล์
การเบิกคชจ.ในการเดินทางไปราชการ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นถูกสั่งประจำสำนักงานเลขานุการ คลิกดูไฟล์
การปรับอัตราเงินเดือนขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพ คลิกดูไฟล์
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแหนกตำแหน่งในระบบใหม่ คลิกดูไฟล์
การระบุตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นในบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจากระบบซี เป็นระบบแท่ง คลิกดูไฟล์
การสรรหาสายผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน คลิกดูไฟล์
กำหนดมาตรฐานทั่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดโบนัส พ.ศ.2558 คลิกดูไฟล์
กำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งการโอนขรกที่บรรจุใหม่ คลิกดูไฟล์
แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยวิธีการประเมินระดับอาวุโส คลิกดูไฟล์
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 คลิกดูไฟล์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามบทเฉพาะกาล คลิกดูไฟล์
แจ้งแนวทางการโอนขรก.กรณีมีเหตุผลความจำเป็น คลิกดูไฟล์
ซ้กซ้อมการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของขรก.หรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมการกำหนดตำแหน่งรองปลัดอบต. คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมการคำนวนคชจ.ด้านบริหารงานบุคคลของอปท. คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมการจ่ายโบนัสขรก.ครู คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมการดำเนินการสรรหาสายงานผู้บริหารว่าง คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของขรก.หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอปท.ตำแหน่งครูในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมการพัฒนาขรกหรือพนักงานครูฯอปท.สายงานการสอน คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมการให้โอนหรือรับโอนขรกหรือพนง.ท้องถิ่นหรือขรก.ประเภทอื่น คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษาสังกัด อปท. คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมแการาดำาเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีของอปท. คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานขรกหรือพนักงานครูฯในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ดำรงำตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมแนวทางมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานขรกหรือพนักงานครูอปท.ตำแหน่งครู เพื่อให้หรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561 คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กและกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นเงินรางวัลประจำปี คลิกดูไฟล์
เทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตำแหน่งและสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกับหลักสูตรการฝึกอบรมขรก.อปท.ในระบบแท่ง คลิกดูไฟล์
แนวทางการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่นของอบต. คลิกดูไฟล์
แนวทางการดำเนินการทางวินัยกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นถูกคณะกรรมการ ปปช.ชี้มูล คลิกดูไฟล์
แนวทางการปฏิบัติกรณีปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกอปท.ถุกกล่าวหามีความผิดทางวินัย คลิกดูไฟล์
แนวทางการปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ สิทธิอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 2558 มิได้กำหนดไว้ คลิกดูไฟล์
แนวทางการปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนขรกหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ คลิกดูไฟล์
แนวทางการปฏิบัติใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอบสอนหรือหลักฐานสิ้นสุดหรือไม่ต่อเนื่องหรือเว้นช่วงการอนุญาต คลิกดูไฟล์
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขรก. คลิกดูไฟล์
แนวปฏิบัติกรณีใบอนุญาตวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสิ้นสุดใบอนุญาต คลิกดูไฟล์
แบบคำร้องขอย้ายและแบบประเมินเพื่อย้ายขรก.และพนง.ส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัยขรกหรือพนง.ท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
แบบประเมินการเลื่อนระดับของขรก.และพนง.ส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งวิชาการ คลิกดูไฟล์
แบบประเมินครู คลิกดูไฟล์
แบบประเมินเตรียมความพร้อมครู คลิกดูไฟล์
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของขรก คลิกดูไฟล์
แบบประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง คลิกดูไฟล์
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู คลิกดูไฟล์
ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก คลิกดูไฟล์
มาตรฐาทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร พ.ศ.2560 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการพัฒนาขรกครูฯ (ฉบับที่ 2) 2562 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) 2562 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปการเตรียมความพร้อมฯครู2562 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปการประเมินผลการปฏิบัติงานครูฯ2562 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปการเลื่อนเงินเดือนครูฯ2562 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูอบต.ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.2558 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในอบต. พ.ศ.2559 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างอบต.พ.ศ.2556 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูอบต.ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูอบต.พ.ศ.2558 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น พ.ศ 2561 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น พ.ศ2562 (ฉบับที่2) คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งขรก.และพนง.ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐาานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล 2558 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารบุคคลในระบบแท่ง2558(ย้าย,วินัย,ออกจากราชการ,อุทธรณ์,โควตาวงเงินเลื่อนขั้น,เลื่อนขั้น,ประเมิน) คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรฯ ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรฯอบต.สายการสอน พ.ศ.2561 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกขรกและพนงส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร ฉบับที่ 3พ.ศ.2561 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกขรกให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร 2560 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานครูฯอบต.สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน 2558 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562และวินัยและการดำเนินวินัย(ฉบับที่3) พ.ศ.2562 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ.2560 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในอบต.ฉบับที่2 พ.ศ.2558 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งอบต.(ฉบับที่2) พ.ศ.2562 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต. พ.ศ.2558 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 5 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินทางวินัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนจนท.ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการในสังกัดอบต.ฉบับที่ 2 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน 2560 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของอบต.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการคัดเลือก 2560 คลิกดูไฟล์
สรุปสาระสำคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พนักงานครูและบุคลากรฯพ.ศ.2561 คลิกดูไฟล์
สิทธิประโยชน์พนง.จ้างอปท.(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2562 คลิกดูไฟล์
สิทธิประโยชน์พนง.จ้างอปท.พ.ศ.2553 คลิกดูไฟล์
หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูอบต.และบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 คลิกดูไฟล์
หลักเณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้างและพนง.จ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 คลิกดูไฟล์
หารือการโอน(ย้าย)หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง กรณีภาระคชจ.เกินร้อยละ 40 ตามมาตรา 35 คลิกดูไฟล์
หารือลักษณะต้องห้ามการรับราชการ กรณีผู้ต้องหาให้ลงโทษจำคุก แต่ให้รอลงอาญา คลิกดูไฟล์
การออกคำสั่งให้ขรก.ออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th