username: password:
 
มุมพัฒนาบุคลากร

ประกาศหนักเกณฑ์และเงื่อนไข/หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
แผนผังขั้นตอนการทำงาน
ประกาศหนักเกณฑ์และเงื่อนไข/หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

กรณีรองปลัดรักษาการแทนปลัด มอบหมายรองปลัด คลิกดูไฟล์
การกำหนดตำแหน่งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของขรก.และพนักงานส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
การกำหนดตำแหน่งระดับประธานการสอบสวนวินัยและการรักษาวินัยและการะดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง เพิ่ม คลิกดูไฟล์
การกำหนดตำแหน่งระดับประธานการสอบสวนวินัยและการรักษาวินัยและการะดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง คลิกดูไฟล์
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. คลิกดูไฟล์
การดำเนินการบริหารบุคคลในอปท.ในระบบแท่ง คลิกดูไฟล์
การได้รับเงินเดือนกรณีรับรองบัญชีจากการสอบแข่งขันได้ของขรกและพนักงานส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
การได้รับเงินเดือนของขรก.หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิกดูไฟล์
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กรณีที่มีเหตุความจำเป็น คลิกดูไฟล์
การเทียบตำแหน่งผอ.เพื่อประโยชน์ในการขอกลับเข้ารับราชการ คลิกดูไฟล์
การเบิกคชจ.ในการเดินทางไปราชการ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นถูกสั่งประจำสำนักงานเลขานุการ คลิกดูไฟล์
การปรับอัตราเงินเดือนขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพ คลิกดูไฟล์
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแหนกตำแหน่งในระบบใหม่ คลิกดูไฟล์
การระบุตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นในบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจากระบบซี เป็นระบบแท่ง คลิกดูไฟล์
การสรรหาสายผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน คลิกดูไฟล์
กำหนดมาตรฐานทั่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดโบนัส พ.ศ.2558 คลิกดูไฟล์
กำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งการโอนขรกที่บรรจุใหม่ คลิกดูไฟล์
แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยวิธีการประเมินระดับอาวุโส คลิกดูไฟล์
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 คลิกดูไฟล์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามบทเฉพาะกาล คลิกดูไฟล์
แจ้งแนวทางการโอนขรก.กรณีมีเหตุผลความจำเป็น คลิกดูไฟล์
ซ้กซ้อมการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของขรก.หรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมการกำหนดตำแหน่งรองปลัดอบต. คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมการคำนวนคชจ.ด้านบริหารงานบุคคลของอปท. คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมการจ่ายโบนัสขรก.ครู คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมการดำเนินการสรรหาสายงานผู้บริหารว่าง คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของขรก.หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอปท.ตำแหน่งครูในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมการพัฒนาขรกหรือพนักงานครูฯอปท.สายงานการสอน คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมการให้โอนหรือรับโอนขรกหรือพนง.ท้องถิ่นหรือขรก.ประเภทอื่น คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษาสังกัด อปท. คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมแการาดำาเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีของอปท. คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานขรกหรือพนักงานครูฯในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ดำรงำตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมแนวทางมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานขรกหรือพนักงานครูอปท.ตำแหน่งครู เพื่อให้หรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561 คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กและกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คลิกดูไฟล์
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นเงินรางวัลประจำปี คลิกดูไฟล์
เทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตำแหน่งและสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกับหลักสูตรการฝึกอบรมขรก.อปท.ในระบบแท่ง คลิกดูไฟล์
แนวทางการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่นของอบต. คลิกดูไฟล์
แนวทางการดำเนินการทางวินัยกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นถูกคณะกรรมการ ปปช.ชี้มูล คลิกดูไฟล์
แนวทางการปฏิบัติกรณีปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกอปท.ถุกกล่าวหามีความผิดทางวินัย คลิกดูไฟล์
แนวทางการปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ สิทธิอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 2558 มิได้กำหนดไว้ คลิกดูไฟล์
แนวทางการปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนขรกหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ คลิกดูไฟล์
แนวทางการปฏิบัติใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอบสอนหรือหลักฐานสิ้นสุดหรือไม่ต่อเนื่องหรือเว้นช่วงการอนุญาต คลิกดูไฟล์
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขรก. คลิกดูไฟล์
แนวปฏิบัติกรณีใบอนุญาตวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสิ้นสุดใบอนุญาต คลิกดูไฟล์
แบบคำร้องขอย้ายและแบบประเมินเพื่อย้ายขรก.และพนง.ส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัยขรกหรือพนง.ท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
แบบประเมินการเลื่อนระดับของขรก.และพนง.ส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งวิชาการ คลิกดูไฟล์
แบบประเมินครู คลิกดูไฟล์
แบบประเมินเตรียมความพร้อมครู คลิกดูไฟล์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาานของพนักงานส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของขรก คลิกดูไฟล์
แบบประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง คลิกดูไฟล์
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู คลิกดูไฟล์
ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก คลิกดูไฟล์
มาตรฐาทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร พ.ศ.2560 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการพัฒนาขรกครูฯ (ฉบับที่ 2) 2562 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) 2562 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปการเตรียมความพร้อมฯครู2562 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปการประเมินผลการปฏิบัติงานครูฯ2562 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปการเลื่อนเงินเดือนครูฯ2562 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูอบต.ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.2558 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในอบต. พ.ศ.2559 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างอบต.พ.ศ.2556 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูอบต.ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูอบต.พ.ศ.2558 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น พ.ศ 2561 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น พ.ศ2562 (ฉบับที่2) คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งขรก.และพนง.ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐาานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล 2558 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารบุคคลในระบบแท่ง2558(ย้าย,วินัย,ออกจากราชการ,อุทธรณ์,โควตาวงเงินเลื่อนขั้น,เลื่อนขั้น,ประเมิน) คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรฯ ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรฯอบต.สายการสอน พ.ศ.2561 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกขรกและพนงส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร ฉบับที่ 3พ.ศ.2561 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกขรกให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร 2560 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานครูฯอบต.สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน 2558 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562และวินัยและการดำเนินวินัย(ฉบับที่3) พ.ศ.2562 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ.2560 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในอบต.ฉบับที่2 พ.ศ.2558 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งอบต.(ฉบับที่2) พ.ศ.2562 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต. พ.ศ.2558 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 5 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินทางวินัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนจนท.ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการในสังกัดอบต.ฉบับที่ 2 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน 2560 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของอบต.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 คลิกดูไฟล์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการคัดเลือก 2560 คลิกดูไฟล์
สรุปสาระสำคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พนักงานครูและบุคลากรฯพ.ศ.2561 คลิกดูไฟล์
สิทธิประโยชน์พนง.จ้างอปท.(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2562 คลิกดูไฟล์
สิทธิประโยชน์พนง.จ้างอปท.พ.ศ.2553 คลิกดูไฟล์
หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูอบต.และบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 คลิกดูไฟล์
หลักเณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้างและพนง.จ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 คลิกดูไฟล์
หารือการโอน(ย้าย)หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง กรณีภาระคชจ.เกินร้อยละ 40 ตามมาตรา 35 คลิกดูไฟล์
หารือลักษณะต้องห้ามการรับราชการ กรณีผู้ต้องหาให้ลงโทษจำคุก แต่ให้รอลงอาญา คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th