username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน
กิจกรรม


โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำและติดในรถยนต์ ประจำปี 2563

กิจกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

โครงการจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืช ประจำปี 2562

โครงการ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2562

โครงการ ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2562

โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562

กิจกรรมติดตั้งป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปี 2562

โครงการให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2562

โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นเบื้องต้น

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำยาหม่องสมุนไพร ปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2563

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อนประจำปี 2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายสุทิน พึ่งโพธิ์สภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อแจกถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัว ในพื

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายสุทิน พึ่งโพธิ์สภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อแจกถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัวในพื้น

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสุทิน พึ่งโพธิ์สภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อแจกถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัวใน

วันที่ 19 พค. 63นายก.อบต.หนองนมวัวและทีมเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอลาดยาว (CDCU) นำทีมโดยนายจักรฤษณ์ เวทย์จรัส ผช.สาธารณสุขอำเภอลาดยาว และนายโกญจ

วันนี้ 19 พฤษภาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโคโรน่าCovid-19

วันนี้ 13 พฤษภาคม 2563 นายสุทิน พึ่งโพธิ์สภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน มอบถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัว 14 วัน

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปี 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครา

อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เพื่อการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563(ทำหน้ากากอนามัย)ม.1,ม.3

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563(ทำหน้ากากอนามัย)ม.9

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563(ทำหน้ากากอนามัย)ม.8

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563(ทำหน้ากากอนามัย)ม.2

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563(ทำหน้ากากอนามัย)ม.4

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563(ทำหน้ากากอนามัย)ม.5และม.6

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563(ทำหน้ากากอนามัย)หมู่ที่7

แจกหน้ากาอนามัย ป้องกันโรคโคโรน่า covid19 (หมู่ที่1-9)

โครงการเสริมสร้างแนวทางการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2563

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการสมัครสมานสามัคคีเพิ่ิมความสัมพันธ์ทีดีในองค์กร ประจำปี 2563

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563

โครงการอบรมให้ความรู้ ข้อกฎหมายที่ประชาชนควรรู้

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงออกกำลังกาย ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพอสม.ในเขตตำบลหนองนมวัวประจำปีงบประมาณ 2562(โรคพิษสุนัขบ้า)

จัดทำแผนสาธารณสุข ประจำปี 2562

รณรงค์ลดใช้ถุพลาสติก ลดการใช้โฟม

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้ม ประจำปี 2562แข็งและยั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th