username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
กิจกรรม

กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม ณ เทศบาลบ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อบต.หนองนมวัว ได้บูรณาการร่วมกับวัดหนองกระดูกเนื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครเพื่อร่วมทำโครงการวิจัย การสร้างต้นแบบการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ได้ร่วมกับศึกษาดูงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการจัดการขยะอินทรีย์โดยใช้ถังหมักขยะอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ เทศบาลบ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เพื่อนำมาปรับใช้กับบริบทของพื้นที่ตำบลหนองนมวัว


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th