username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน
กิจกรรม

วันที่ 19 พค. 63นายก.อบต.หนองนมวัวและทีมเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอลาดยาว (CDCU) นำทีมโดยนายจักรฤษณ์ เวทย์จรัส ผช.สาธารณสุขอำเภอลาดยาว และนายโกญจ
นายก.อบต.หนองนมวัวและทีมเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอลาดยาว (CDCU) ลงพื้นที่เพื่อแนะนำมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
วันที่ 19 พค. 2563 นายสุทิน พึ่งโพธิ์สภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว และทีมเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอลาดยาว (CDCU) ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการป้องกันโรคจังหวัดนครสวรรค์ ติดตามผู้เดินทางกลับจากจังหวัดสงขลา ในพื้นที่ตำบลหนองนมวัว จำนวน 3 ราย และได้ติดตามผู้เดินทางกลับจาก มาเลเซีย จำนวน 1 ราย ซึ่งจะครบกำหนดกักตัวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ผู้ถูกกับตัวได้ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th