username: password:
 

ข้อมูลพื้นฐาน
iconสภาพทั่วไป
iconแผนที่อบต.
iconสภาพสังคม
iconการบริการขั้นพื้นฐาน
iconสาธารณูปโภค
iconผลิตภัณฑ์
iconสถานที่สำคัญ
iconวิสัยทัศน์/พันธกิจ
iconยุทธศาสตร์
iconอำนาจหน้าที่
iconกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลบุคลากร
iconโครงสร้างองค์กร
iconคณะผู้บริหาร
iconสมาชิกสภา อบต.
iconหัวหน้าส่วนราชการ
iconสำนักงานปลัด
iconกองคลัง
iconกองช่าง


KM การพัฒนาบุคลากร
icon ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ
icon มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
icon ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานฯ
icon ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
icon สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
icon คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
icon แผนผังขั้นตอนการทำงาน


ข้อมูลรายงาน
iconรายงานการควบคุมภายใน
iconรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
iconรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
iconรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
iconรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
iconรายงานงบแสดงฐานทางการเงินและงบอื่นๆ
iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
iconรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี
iconรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
iconประกาศรายงานการประชุม


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องที่ดินเพื่อประชาชน "โฉนดที่ดินศาลสั่งอายัดหรือยึดสามารถจำนองได้หรือไม่"
09 เม.ย. 2564
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564
31 มี.ค. 2564
มาตราการลดใช้พลังงาน 2564
30 มี.ค. 2564
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องใช้แผนการเงินประจำปีงบประมาณ2564
24 มี.ค. 2564
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิเพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม พ.ศ.2563
09 มี.ค. 2564

กิจกรรม

โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ปี 2564

โครงการประชาสัมพันธ์และการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [30 มี.ค. 2564 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [15 มี.ค. 2564 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ขาไมล์ลอย) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [10 มี.ค. 2564 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับติดตั้งพัดลมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดูกเนื้อ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [24 ก.พ. 2564 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณบ่อพักน้า คสล.หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [18 ก.พ. 2564 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 คลิกดูไฟล์ [08 เม.ย. 2564 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 คลิกดูไฟล์ [09 มี.ค. 2564 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 คลิกดูไฟล์ [11 ก.พ. 2564 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 คลิกดูไฟล์ [12 ม.ค. 2564 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 คลิกดูไฟล์ [15 ธ.ค. 2563 ]

งานกิจการสภา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยที่4 ประจำปี 2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 28 กันยายน 2563 คลิกดูไฟล์

กระดานสนทนา
เลขที่
วันที่
เรื่อง

ข่าวประกาศจาก EGP
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP - อบต.หนองนมวัว
หัวข้อประกาศ วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 19 รายการ งานส่วน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 08 Apr 2021
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 05 Apr 2021
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 30 เมษายน 2564 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 02 Apr 2021
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 30 เมษายน 2564 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 02 Apr 2021
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 30 เมษายน 2564 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 02 Apr 2021
จ้างซ่อมแซมหลังคาดาดฟ้าอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 31 Mar 2021
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 31 Mar 2021
จ้างการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 25 Mar 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 25 Mar 2021
ซื้อฟันขุด รถแบ็คโฮ จำนวน 1 ชุด (5ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 24 Mar 2021

ข่าวประกาศจากเครือข่ายอปท.
ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน ข้อมูล วันที่ลงประกาศ
ประกาศ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสายงานผู้บริหารเทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-07-15 11:17:26
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (26/6/63)เทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-07-10 15:24:02
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-07-10 15:23:15
การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ พ.ศ. 2562เทศบาลสันกลางคลิกดูข้อมูล2020-07-10 00:00:00
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-07-09 14:42:05
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (ชุดที่ 1)อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-07-03 10:58:06
งดการเผาอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-07-01 15:40:04
รณรงค์ประหยัดน้ำอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-07-01 13:45:26
ประชาสัมพันธ์การลดใช้ขยะด้วยวิธี 3Rอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-07-01 11:42:57
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-06-29 11:11:05

นายสุทิน พึ่งโพธิ์สภ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทร. 085-7341144

นายจรัญ พันธุ์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว


ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


facebook

line

tell
tell
tell
tell

แบบประเมินความพึงพอใจ

linetell
tell
tell
tell
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
57
ผู้ชมเมื่อวาน
49
ผู้ชมเดือนนี้
1,092
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,804
ผู้ชมปีนี้
8,442
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
18,802

เริ่มนับ 25 กุมภาพันธ์ 2563


link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th