username: password:
 

ข้อมูลพื้นฐาน
iconสภาพทั่วไป
iconแผนที่อบต.
iconสภาพสังคม
iconการบริการขั้นพื้นฐาน
iconสาธารณูปโภค
iconผลิตภัณฑ์
iconสถานที่สำคัญ
iconวิสัยทัศน์/พันธกิจ
iconยุทธศาสตร์
iconอำนาจหน้าที่
iconกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลบุคลากร
iconหน่วยตรวจสอบภายใน
iconโครงสร้างองค์กร
iconคณะผู้บริหาร
iconสมาชิกสภา อบต.
iconหัวหน้าส่วนราชการ
iconสำนักปลัด อบต.
iconกองคลัง
iconกองช่าง


KM การพัฒนาบุคลากร
icon ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ
icon มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
icon ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานฯ
icon ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
icon สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
icon คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
icon แผนผังขั้นตอนการทำงาน


ข้อมูลรายงาน
iconรายงานการควบคุมภายใน
iconรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
iconรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
iconรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
iconรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
iconรายงานงบแสดงฐานทางการเงินและงบอื่นๆ
iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
iconรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี
iconรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
iconประกาศรายงานการประชุม


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว กองคลัง
06 ม.ค. 2565
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
22 ธ.ค. 2564
เรื่อง ปิดศูนย์พักคอยชุมชน (Community Isolation)ตำบลหนองนมวัว
08 ธ.ค. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 9
30 พ.ย. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 8
30 พ.ย. 2564

กิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกโครงการ โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ คลิกดูไฟล์ [29 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศ ชี้แจงข้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ คลิกดูไฟล์ [22 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (e-bidding) โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรค์ คลิกดูไฟล์ [20 ธ.ค. 2564 ]
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (e-bidding) โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรค์ คลิกดูไฟล์ [14 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกอบแบบโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง (ครั้งที่2) คลิกดูไฟล์ [14 ธ.ค. 2564 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 คลิกดูไฟล์ [19 ม.ค. 2565 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 คลิกดูไฟล์ [19 ม.ค. 2565 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 คลิกดูไฟล์ [19 ม.ค. 2565 ]
ที่ นร 0108/ว3564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ลว 30 เม.ย.2563) คลิกดูไฟล์ [12 พ.ค. 2564 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 คลิกดูไฟล์ [06 พ.ค. 2564 ]

งานเลขานุการสภาอบต.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวสามัญ ประจำปี 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 คลิกดูไฟล์

กระดานสนทนา
เลขที่
วันที่
เรื่อง
6400006 22 เม.ย. 2564 ปี 2564 ต้องจ่ายภาษีบำรุงท้องที่ไหมครับ ถึง โดย ชนิด xxx
6400005 22 เม.ย. 2564 ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถึงเดือนไหน ถึง โดย ประหยxxx
6400002 21 เม.ย. 2564 แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ ถึง โดย ประไพxxx
6400001 21 เม.ย. 2564 ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ถึง โดย รสิยาxxx

ข่าวประกาศจาก EGP
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP - อบต.หนองนมวัว
หัวข้อประกาศ วันที่
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ Ricoh Toner IM C2500 สีดำ จำนวน 2 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 21 Jan 2022
จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 20 Jan 2022
จ้างโครงการลงลูกรังผิวจราจรเกลี่ยเรียบ (สายนานายตุ้ม) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 18 Jan 2022
จ้างโครงการลงลูกรังผิวจราจรเกลี่ยเรียบ (สายฝายคึกฤทธิ์) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 18 Jan 2022
จ้างโครงการลงลูกรังผิวจราจรเกลี่ยเรียบ (สายนานางพรรณี) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 12 Jan 2022
จ้างจัดทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์และการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 12 Jan 2022
จ้างโครงการลงลูกรังผิวจราจรเกลี่ยเรียบ (สายวัดป่า) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 12 Jan 2022
จ้างโครงการลงลูกรังผิวจราจรเกลี่ยเรียบ (สายคลองหนองยาว) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 11 Jan 2022
จ้างโครงการลงลูกรังสายหลังวัดหนองเดิ่น หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 11 Jan 2022
จ้างโครงการลงลูกรังผิวจราจรเกลี่ยเรียบ (สายนานางวาว คงชนะ) หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 06 Jan 2022


นายจรัญ พันธุ์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว


ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


facebook

line

tell
tell
tell
tell

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

line

ระบบจองห้องประชุม

line

line

line

การสมัครรับบริการจัดเก็บขยะชุมชนtell
tell
tell
tell
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
41
ผู้ชมเมื่อวาน
126
ผู้ชมเดือนนี้
1,742
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,049
ผู้ชมปีนี้
1,742
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
31,822

เริ่มนับ 25 กุมภาพันธ์ 2563


link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th