username: password:
 

ข้อมูลพื้นฐาน
iconสภาพทั่วไป
iconแผนที่อบต.
iconสภาพสังคม
iconการบริการขั้นพื้นฐาน
iconสาธารณูปโภค
iconผลิตภัณฑ์
iconสถานที่สำคัญ
iconวิสัยทัศน์/พันธกิจ
iconยุทธศาสตร์
iconอำนาจหน้าที่
iconกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลบุคลากร
iconโครงสร้างองค์กร
iconคณะผู้บริหาร
iconสมาชิกสภา อบต.
iconหัวหน้าส่วนราชการ
iconสำนักงานปลัด
iconกองคลัง
iconกองช่าง


KM การพัฒนาบุคลากร
icon ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ
icon มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
icon ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานฯ
icon ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
icon สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
icon คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
icon แผนผังขั้นตอนการทำงาน


ข้อมูลรายงาน
iconรายงานการควบคุมภายใน
iconรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
iconรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
iconรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
iconรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
iconรายงานงบแสดงฐานทางการเงินและงบอื่นๆ
iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
iconรายงานผลตรวจรับพัสดุสิ้นปี
iconรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
iconประกาศรายงานการประชุม


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว เรื่อง แจ้งไฟตกไฟกระพริบ
27 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564
20 ต.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินโครงการลดขั้นตอนและระยะการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน เรื่องการรับแจ้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
20 ต.ค. 2563
รายงานผลการประเมินITA ประจำปีงบประมาณ 2563
02 ต.ค. 2563
แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563
02 ต.ค. 2563

กิจกรรม

การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหนองนมวัว

กิจกรรมทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำและติดในรถยนต์ ประจำปี 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์ [27 ต.ค. 2563 ]
ประกาศ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์ [27 ต.ค. 2563 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายการรณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [22 ต.ค. 2563 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [22 ต.ค. 2563 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [22 ต.ค. 2563 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 คลิกดูไฟล์ [07 ต.ค. 2563 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์ [11 ก.ย. 2563 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 คลิกดูไฟล์ [10 ส.ค. 2563 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 คลิกดูไฟล์ [14 ก.ค. 2563 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 คลิกดูไฟล์ [09 มิ.ย. 2563 ]

งานกิจการสภา
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำแี 2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศอำเภอลาดยาว เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศเชิญเข้าร่วมประชุมุสภา /ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 28 กันยายน 2563 คลิกดูไฟล์
บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรบัญญัติร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี2564 ระหว่างวันที่ 11 เดือน สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์

กระดานสนทนา
เลขที่
วันที่
เรื่อง

ข่าวประกาศจาก EGP
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP - อบต.หนองนมวัว
หัวข้อประกาศ วันที่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 27 Oct 2020
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ Ricoh IM C2500 สีดำ จำนวน 1 ขวด งานส่วน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 21 Oct 2020
จ้างโครงการวางท่อ PVC ลอดถนนสายหลังวัดดอนขวาง หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 19 Oct 2020
จ้างโครงการวางท่อ PVC ลอดถนนสายหลังวัดดอนขวาง หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 19 Oct 2020
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 19 Oct 2020
จ้างโครงการวางท่อ PVC ลอดถนนสายหลังวัดดอนขวาง หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 19 Oct 2020
จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 476 นครสวรรค์ งานส่วน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 16 Oct 2020
ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อ่านข้อมูล 08 Oct 2020
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน อ่านข้อมูล 08 Oct 2020
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง อ่านข้อมูล 08 Oct 2020

ข่าวประกาศจากเครือข่ายอปท.
ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน ข้อมูล วันที่ลงประกาศ
ประกาศ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสายงานผู้บริหารเทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-07-15 11:17:26
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (26/6/63)เทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-07-10 15:24:02
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-07-10 15:23:15
การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ พ.ศ. 2562เทศบาลสันกลางคลิกดูข้อมูล2020-07-10 00:00:00
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-07-09 14:42:05
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (ชุดที่ 1)อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-07-03 10:58:06
งดการเผาอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-07-01 15:40:04
รณรงค์ประหยัดน้ำอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-07-01 13:45:26
ประชาสัมพันธ์การลดใช้ขยะด้วยวิธี 3Rอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-07-01 11:42:57
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-06-29 11:11:05

นายสุทิน พึ่งโพธิ์สภ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทร. 085-7341144

นายจรัญ พันธุ์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว


ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


facebook

line

tell
tell
tell
tell

แบบประเมินความพึงพอใจtell
tell
tell
tell
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
73
ผู้ชมเมื่อวาน
98
ผู้ชมเดือนนี้
2,353
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,223
ผู้ชมปีนี้
14,529
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
0

เริ่มนับ 25 กุมภาพันธ์ 2563


link
link
link
link
link
link
link
link
link
link


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th