username: password:
 

ข้อมูลพื้นฐาน
iconสภาพทั่วไป
iconแผนที่อบต.
iconสภาพสังคม
iconการบริการขั้นพื้นฐาน
iconสาธารณูปโภค
iconผลิตภัณฑ์
iconสถานที่สำคัญ
iconวิสัยทัศน์/พันธกิจ
iconยุทธศาสตร์
iconอำนาจหน้าที่
iconกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลบุคลากร
iconโครงสร้างองค์กร
iconคณะผู้บริหาร
iconสมาชิกสภา อบต.
iconหัวหน้าส่วนราชการ
iconสำนักปลัด อบต.
iconกองคลัง
iconกองช่าง


KM การพัฒนาบุคลากร
icon ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ
icon มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
icon ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานฯ
icon ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
icon สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
icon คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
icon แผนผังขั้นตอนการทำงาน


ข้อมูลรายงาน
iconรายงานการควบคุมภายใน
iconรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
iconรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
iconรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
iconรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
iconรายงานงบแสดงฐานทางการเงินและงบอื่นๆ
iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
iconรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี
iconรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
iconประกาศรายงานการประชุม


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
1
สมุดลงลงนามถวายพระพร จังหวัดนครสวรรค์
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18


ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนสปสช.
20 ก.ย. 2564
มอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
06 ก.ย. 2564
จดหมายข่าว กองคลัง
19 ก.ค. 2564
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
13 ก.ค. 2564
จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2564
29 มิ.ย. 2564

กิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
บันทึกแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติงานตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกดูไฟล์ [27 พ.ค. 2564 ]
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูไฟล์ [24 พ.ค. 2564 ]
ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถอบต.หนองนมวัว จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 คลิกดูไฟล์ [18 พ.ค. 2564 ]
ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถอบต.หนองนมวัว จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูไฟล์ [12 พ.ค. 2564 ]
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกอบแบบโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง คลิกดูไฟล์ [07 พ.ค. 2564 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ นร 0108/ว3564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ลว 30 เม.ย.2563) คลิกดูไฟล์ [12 พ.ค. 2564 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 คลิกดูไฟล์ [06 พ.ค. 2564 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 คลิกดูไฟล์ [08 เม.ย. 2564 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 คลิกดูไฟล์ [09 มี.ค. 2564 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 คลิกดูไฟล์ [11 ก.พ. 2564 ]

งานกิจการสภา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์

กระดานสนทนา
เลขที่
วันที่
เรื่อง
6400006 22 เม.ย. 2564 ปี 2564 ต้องจ่ายภาษีบำรุงท้องที่ไหมครับ ถึง โดย ชนิด xxx
6400005 22 เม.ย. 2564 ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถึงเดือนไหน ถึง โดย ประหยxxx
6400002 21 เม.ย. 2564 แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ ถึง โดย ประไพxxx
6400001 21 เม.ย. 2564 ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ถึง โดย รสิยาxxx

ข่าวประกาศจาก EGP
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP - อบต.หนองนมวัว
หัวข้อประกาศ วันที่
จ้างซ่อมแซมถนนพูนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 17 Sep 2021
ซื้อตลับหมึก Toner oriiginal HP 30A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 17 Sep 2021
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป-ทิปโก้ 20 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 14 Sep 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ งานส่วน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 10 Sep 2021
จ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) ขุดลอกวัชพืชเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 08 Sep 2021
จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 28 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 08 Sep 2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายศาลาแดง จนถึง แยกทางเข้านา อบต.ควร หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 08 Sep 2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายซอยมหาราช หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 06 Sep 2021
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีีและทะเบียนทรัพย์สิน (ขั้นตอนแผนทีี่แม่บท) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 03 Sep 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที ชนิดกล่อง ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 03 Sep 2021


นายสุทิน พึ่งโพธิ์สภ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทร. 085-7341144

นายจรัญ พันธุ์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว


ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


facebook

line

tell
tell
tell
tell

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

line

ระบบจองห้องประชุม

line

การสมัครรับบริการจัดเก็บขยะชุมชนtell
tell
tell
tell
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
106
ผู้ชมเมื่อวาน
95
ผู้ชมเดือนนี้
1,426
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,504
ผู้ชมปีนี้
24,090
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
18,802

เริ่มนับ 25 กุมภาพันธ์ 2563


link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th