username: password:
 

ข้อมูลพื้นฐาน
iconสภาพทั่วไป
iconแผนที่อบต.
iconสภาพสังคม
iconการบริการขั้นพื้นฐาน
iconสาธารณูปโภค
iconผลิตภัณฑ์
iconสถานที่สำคัญ
iconวิสัยทัศน์/พันธกิจ
iconยุทธศาสตร์
iconอำนาจหน้าที่
iconกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลบุคลากร
iconหน่วยตรวจสอบภายใน
iconโครงสร้างองค์กร
iconคณะผู้บริหาร
iconสมาชิกสภา อบต.
iconหัวหน้าส่วนราชการ
iconสำนักปลัด อบต.
iconกองคลัง
iconกองช่าง


KM การพัฒนาบุคลากร
icon ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ
icon มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
icon ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานฯ
icon ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
icon สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
icon คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
icon แผนผังขั้นตอนการทำงาน


ข้อมูลรายงาน
iconรายงานการควบคุมภายใน
iconรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
iconรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
iconรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
iconรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
iconรายงานงบแสดงฐานทางการเงินและงบอื่นๆ
iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
iconรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี
iconรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
iconประกาศรายงานการประชุม

line

line

line

line

line


1
2
3
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
4
5
ลดใช้โฟม ลดใช้หลอด ลดใช้พลาสติก ช่วยโลก ช่วยเรา
6
การทำถังขยะเปียก
7
รณรงค์งดเผา
8
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29


ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
16 ก.ย. 2565
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
25 ส.ค. 2565
การดำเนินโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Work Place)
10 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
29 มิ.ย. 2565
รณรงค์งดการเผาในที่โล่ง
09 พ.ค. 2565

กิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์ [09 ก.ย. 2565 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.124-05 สายบ้านหนองนมวัว-บ้านดงประดาง หมู่ที่ 5 คลิกดูไฟล์ [09 ส.ค. 2565 ]
ประกาศ การกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์ คลิกดูไฟล์ [20 ก.ค. 2565 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน 1 รายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [23 พ.ค. 2565 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [23 พ.ค. 2565 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 คลิกดูไฟล์ [05 ส.ค. 2565 ]
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 คลิกดูไฟล์ [18 ก.ค. 2565 ]
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 คลิกดูไฟล์ [10 มิ.ย. 2565 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 คลิกดูไฟล์ [11 พ.ค. 2565 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 คลิกดูไฟล์ [08 เม.ย. 2565 ]

งานเลขานุการสภาอบต.
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 คลิกดูไฟล์
บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม 2565 คลิกดูไฟล์
บันทึกการรับคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม 2565 คลิกดูไฟล์
บันทึกการรับคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2565 คลิกดูไฟล์
บันทึกการรับคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2565 คลิกดูไฟล์

กระดานสนทนา
เลขที่
วันที่
เรื่อง
6500001 04 มี.ค. 2565 สมัครเข้าร่วมเก็บขยะ ถึง โดย คนหนอxxx
6400006 22 เม.ย. 2564 ปี 2564 ต้องจ่ายภาษีบำรุงท้องที่ไหมครับ ถึง โดย ชนิด xxx
6400005 22 เม.ย. 2564 ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถึงเดือนไหน ถึง โดย ประหยxxx
6400002 21 เม.ย. 2564 แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ ถึง โดย ประไพxxx
6400001 21 เม.ย. 2564 ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ถึง โดย รสิยาxxx

ข่าวประกาศจาก EGP
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP - อบต.หนองนมวัว
หัวข้อประกาศ วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ จำนวน 16 รายการ งานส่วน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 22 Sep 2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 476 นครสวรรค์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 21 Sep 2022
ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 19 Sep 2022
ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 19 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 19 Sep 2022
ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 19 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 13 Sep 2022
จัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี จำนวน 1 คัน อ่านข้อมูล 09 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.124-05 สายบ้านหนองนมวัว-บ้านดงประดาง หมู่ที่ 5 อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 06 Sep 2022
ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 31 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 31 Aug 2022


นายประยงค์ สิงห์โตทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทร. 084-4275979

นายจรัญ พันธุ์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทร. 081-2841735


ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


facebook


tell
tell
tell
tell
การขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
แบบคำร้องเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
แบบคำร้องเพื่อล้างท่อ/รางระบายน้ำ
ระบบจองห้องประชุม
การสมัครรับบริการจัดเก็บขยะชุมชน

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการtell
tell
tell
tell
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
50
ผู้ชมเมื่อวาน
46
ผู้ชมเดือนนี้
2,025
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,750
ผู้ชมปีนี้
23,976
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
31,822

เริ่มนับ 25 กุมภาพันธ์ 2563


link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th